Дейности

Повече от 100г. история

Научноизследователски строителен институт (НИСИ) води началото си от 1899г., когато към Министерство на обществените сгради…

Принципи и акредитация

Основни принципи в многостранната дейност на Института са обективност и техническа точност на резултатите от провежданите изпитвания и…

nisiНачало