Ключови позиции в дейността на НИСИ:

 • Научни изследвания и иновации.
 • Лабораторни, полеви, научни и арбитражни изпитвания.
 • Оценка на съответствието и сертификация.
 • Контролно-изпитвателна оценка на строежи, технологично оборудване, работна среда и временни съоръжия в строителството.
 • Обследване и диагностика на техническото състояние на строежите.
 • Акустична и топлотехническа оценка.
 • Хидроизолации и антикорозионни защити.
 • Техническо паспортизиране.
 • Техническо експертизиране и оказване на съдействие при отстраняване на последствия от аварийни събития.
 • Техническо нормиране на инвестиционната дейност.
 • Научно-техническа логистика, превенция и защита на обществения интерес.
 • Вторична обработка на строителни отпадъци, отстраняване на последствията от минали действия или бездействия на човека, свързани с увреждане на околната среда и опазването й.
 • Инвестиционно проектиране.
 • Строителна реализация на иновации и инженерингово изпълнение на инвестиционни намерения.