Структура

Строителна химия и антикорозионна защита

Основни дейности
•    Научноизследователска и иновационна дейност при разработване на нови технологии и технически решения в областта на строителната химия, антикорозионната защита на строителните конструкции и довършителните работи в строителството
•    Научноизследователска дейност в областта на оползотворяване на промишлените отпадъци в строителството
•    Определяне степента на корозия на бетона в защитени и незащитени строителни конструкции и съоръжения и изготвяне на експертизи, анализи и оценки при обследване на сгради и съоръжения във връзка с корозионното въздействие на околната среда върху конструкционните елементи
•    Изготвяне на технически и проектни решения за довършителни работи при изграждане на промишлени сгради и съоръжения
•    Изготвяне на проектни решения за изпълнение на възстановителни и изолационни работи при саниране на стоманобетонни конструкции
•    Изготвяне на технически и проектни решения за антикорозионна защита на метални, бетонни и стоманобетонни конструкции
•    Обследване, оценяване и инженерингово изпълнение на антикорозионни работи
•    Участие в процеса на националната система за оценяване на съответствието на строителни продукти по Регламент  № 305/2011 и Наредбата за условията и реда за влагане на строетлти продукти в строежите на Р.България (НУРВСПСРБ)
•    Издаване на български технически одобрения (БТО) съгласно НУРВСПСРБ за строителни продукти, които се влагат в строежи на територията на Р. България

•    Активно участие в хармонизацията на националните технически правила и норми с европейските – въвеждане на EN като БДС, изготвяне на национални приложения, актуализация стандарти и нормативна база в областта на строителството и въздействието на околната среда, в т.ч. извършване на необходимите изпитвания, анализи и сравнения във връзка с определяне на националните параметри
•    Изпитване на строителни продукти за съответствие с изискванията на БДС, БДС EN,  БДС EN ISO, БДС ISO и други стандартизационни и нормативни документи (за подробности виж тук)
•    Химичен анализ на суровини и материали за промишлеността за строителни материали (за подробности виж тук)
•    Извършване на арбитражни лабораторни изследвания и експертизи, възложени от държавни организации, фирми и частни лица
•    Разработване на нови изпитвателни методики за охарактеризиране на нови строителни продукти в областта на строителната химия, антикорозионната защита на строителните конструкции и довършителните работи в строителството
•    Информационно-техническо обслужване на строителните фирми
•    Обучение на технически изпълнителски кадри за обслужване на лабораторната и контролно-изпитвателна дейност във фирми-производители на строителни продукти в областта на строителната химия
Контакти
Телефони: 0883323653, 0883323982, 0883323940
E-mail:  v.vasileva@nisi.bg   m.dobreva@nisi.bg

nisiСтроителна химия и антикорозионна защита