Структура

Строителна физика

Секция „Строителна физика” при НИСИ ЕООД обединява две основни направления в строителната физика: строителна и градоустройствена акустика и строителна топлофизика.

Основните направления в дейността на лабораторията са свързани с:
•    Оценяване на съответствието на строителни продукти по отношение на изискванията на европейски и национални технически спецификации съгласно Регламент № 305/2011 г. и НУРФСПСРБ;
•    Провеждане на изпитвания за определяне на типа на строителни продукти;
•    Издаване на Български технически одобрения;
•    Провеждане на изпитвания, свързани с текущия контрол на строителни продукти, произвеждани в заводски условия;
•    Провеждане на изпитвания като независима лаборатория;
•    Провеждане на изпитвания в натурни условия за определяне на действителните, експлоатационни стойности на топлофизични и акустични характеристики на сгради, съоръжения и елементи от тях;
•    Изготвяне на технически експертизи и становища за съответствието на проектирани и изпълнени сгради и съоръжения по отношение на звуко- и топлоизолационните им характеристики;
•    Изготвяне на инвестиционни проекти за топлоизолации и звукоизолации на сгради и съоръжения, както и за защита от шум на населени места и територии с различно предназначение;
•    Участие в работни групи за усъвършенстване на техническата нормативна база в строителството по отношение на защитата от шум и икономията на енергия и топлосъхранение.

В лабораториите към секцията се провеждат изпитвания на следните видове продукти:
•    топлоизолационни материали и продукти;

•    самоносещи се двустранно облицовани с метални листове изолационни сандвич-панели;
•    външни топлоизолационни комбинирани системи/комплекти с мазилка (ETICS);
•    неносещи комплекти/системи за оставащ кофраж на основата на кухи блокове или панели от изолационни материали и, понякога, бетон;
•    комплекти за външни стенни облицовки, състоящи се дървесни плочи, фиброцимент, бетон, керамика, теракота, глинени тухли, метал, стъкло, пластмаса и др., закрепена чрез метални или дървени профили към фасадни стени на нови или съществуващи сгради;
•    сглобяеми комплекти за топлоизолация на външната повърхност на фасадни стени;
•    комплекти преградни стени;
•    самоносещи се комбинирани леки панели (със или без вътрешна носеща рамка), съставени от облицовка и пълнеж от звуко-, топлоизолационни материали;
•    звукопоглъщащи материали, продукти  и конструкции;
•    ограждащи и разпределящи конструкции (външни и преградни стени, елементи на подови и покривни конструкции);
•    стенни облицовки за вътрешни и външни повърхности;
•    окачени тавани;
•    окачени фасади;
•    прозорци и врати от дървени, алуминиеви, пластмасови и метални профили (със или без обков);
•    подови настилки;
•    тапети, листови полимерни материали, самозалепващи се полимерни ленти.

Лаборатория „Строителна физика” разполага с инстументариум и апаратура за определянето на следните технически характеристики:

за топлоизолационни материали:
•    отклонения от номиналните размери и от правоъгълността и равниността на продуктите;
•    устойчивост на размерите при нормални лабораторни условия;
•    устойчивост на размерите при определени температурно-влажностни условия;
•    обемна плътност;
•    обемна плътност при специфично натоварване;
•    коефициент на топлопроводност и топлинно съпротивление;
•    коефициент на топлопреминаване;
•    водопоглъщане;
•    якост на натиск и напрежение на натиск при определена деформация;
•    якост на огъване;
•    якост на опън, успоредно и перпендикулярно на основните повърхности на продуктите;
•    устойчивост на концентриран товар;
•    паропропускливост;

за звукопоглъщащи материали, продукти и конструкции:
•    Коефициент на звукопоглъщане;

за ограждащи и разпределящи конструкции (стени, подове и елементите им), стенни облицовки:
•    Изолация от въздушен шум;
•    Подобрение на изолацията от въздушен шум;
•    Изолация от ударен шум;
•    Коефициентна топлопреминаване;

за врати и прозорци от всички видове материали:
•    Височина, широчина, дебелина, перпендикулярност;
•    Устойчивост на вертикално натоварване;
•    Устойчивост на статично усукване;
•    Устойчивост на удар с меко и тежко тяло;
•    Устойчивост на удар с твърдо тяло;
•    Устойчивост срещу взлом (динамично натоварване);
•    Сили на задвижване;
•    Изолация от въздушен шум;
•    Въздухопроницаемост;
•    Водонепропускливост;
•    Устойчивост на многократно отваряне и затваряне;
•    Устойчивост на вятър;
•    Коефициент на топлопреминаване;
•    Коравина на крила на врати чрез периодично усукване;
•    Механична устойчивост – огъване, усукване, вертикално преместване на крилото, неправилно завъртане, хоризонтално преместване на крилото, поведение на ограничителя на отварянето и на устройството на застопоряване;

за подови настилки:
•    Подобрение на изолацията от ударен шум ;
•    Коефициент на топлопроводност;
за тапети, листови полимерни материали, самозалепващи се полимерни ленти:
•    Външен вид;
•    Размери;
•    Коефициент на топлопроводност;
•    Водопоглъщане;
•    Звукопоглъщане.

В секция „Строителна физика“ се съчетава духа на модерните технологии с професионализма и традициите на дългогодишен опит.

За контакти със сътрудниците от секцията телефон 02/955 57 13.

nisiСтроителна физика