Структура

Строителни конструкции и сеизмично инженерство

Предмет на дейност:

В секцията се:

 • извършва научноизследователска, изпитвателна, експертно-консултанска, проектанска и иновационно-инженерингова дейност в областта на стоманобетоните (от обикновен и/или предварително напрегнат стоманобетон), зиданите, стоманените, въжените, дървените, пластмасовите, комбинираните (по вида на материала и технологията на изпълнение) строителни конструкции;
 • провежда обследване и дагностика по отношение съществените изисквания към строежите, предписвани от Закона за устройство на териториите (чл.169, ал.1) и техническа паспортизация на същите;
 • осъществява лабораторни и полеви изпитвания на модели и в натура на строителни конструкции на съществуващи и новостроящи се строежи на сгради и съоръжения, за оценка на конструктивната им сигурност за вероятните натоварвания и въздействия, включително и за сеизмични въздействия;
 • разработва проекти и предложения за усъвършенстване на техническата нормативна база за проектиране, контрол по време на изпълнение както и на процедурите за въвеждане в експлотация на строежите;
 • провежда метрологичен контрол на технологичното оборудване на строителните фирми в страната, с което се извършва напрягане на високоякостни въжета и армировка при производството на сглобяеми елементи и на местостроежа;
 • извършва сравнителни анализи и изчислителни тестове на софтуерни продукти за изчисляване и проектиране на строителни конструкции;
 • разработва или валидира методики за обследване и изпитване, както и изчислителни алгоритми за оценка и проектиране на строителни конструкции за нови, съществуващи и реконструирани строежи;
 • изготвя инвестиционни проекти (по всички части) предимно за уникални сгради и съоръжения и/или при възстановяване на съществуващи строежи, претърпяли аварийни събития или за реализация на планирани реконструкции;
 • изпълнява инженериново с останалите звена от Института специализирали видове строително монтажни работи, за които се изисква повишена точност, специализирани технологии и/или специално обучен персонал (например напрегателни, инжекционни, изолационни, машиностроителни, обсервационни и др.п. работи);
 • оказва техническа помощ и научно техическа логистика на централната законодателна, изпълнителна и съдебни власти, на общинската администрация, гражданска защита, браншовите съюзи и камери при защита на обществения интерес в инвестиционната дейност в страната;
 • провежда обучение на технически персонал (следдипломна квалификация на инженери и средно-технически персонал) за придобиване на правоспособност и образователно научни степени по научните специалности в областта на “Високо и ниско строителство”;
 • специалисти от секцията участват активно в работата на техническите комитети към Българския институт по стандартизация при разработване и приемане на български станадрти по предмета на дейност на секцията (ТК 56, ТК 5 и ТК 17);
 • участваме и в международни изследователски проекти, финансирани по Европейски програми, свързани с усъвършенстване на конструктивната сигурност на строежити и санирането им по време на експлоатация.

В секцията работят – двама старши научни сътрудници, четирима инженери и двама оператори на научноизследователско апаратура.

Секцията използва съвременни софтуерни продукти, ръчно преносима апаратура за обследване и диагностика на строежите.

За делови контакти на Ваше разположение са телефони:

02 856 10 82, 02 955 73 05
e-mail: nisi@nisi.bg
Ръководител на екипа специалисти в секцията е инж. Станко Йончев

nisiСтроителни конструкции и сеизмично инженерство