Структура

Строителни технологии, организация, икономика и управление на строителните процеси

Някои по-важни приоритетни направления в работата на секцията:
•    изпълнение на практико-приложни задачи в областта на технологията, организацията, икономиката и механизацията на строителството;
•    поддържане и актуализация на нормативната база по строителни технологии, организация и механизация на строителството.
•    изготвяне на технико-икономически анализи на нови и съществуващи строително-контруктивни системи и отделни технологични решения;
•    изграждане на информационна система за техническа паспортизация на строежите (сгради и строителни съоръжения); паспортизиране на конкретни строежи;
•    изготвяне на технически и икономически експертизи; оценка на недвижимо имущество, други ДМА и цели предприятия.

В областта на технологията на строителните процеси изпълнявани на строителната площадка и в строителната индустрия
1.1. Актуализация на съществуващите и изработване на нови Технологически указания и ръководства за изпълнение и приемане на СМР.
1.2. Съгласуване на технологически изисквания за начина на приложение на нови строително-конструктивни системи, строителни материали (български или вносни) и изделия преди тяхното внедряване в строителното производство. Оценка на съответствието.

1.3. Разработване на правила за изпълнение и приемане на СМР извършвани в условия на ремонт и реконструкция на съществуващи строежи.
1.4. Разработване на типови технологични решения за саниране на жилища изградени преди 20-30 и повече години по масови строителни технологии – ЕПЖС, ПК и др.
1.5. Разработване на комплексни енергоспестяващи пилотни проектни решения за сгради с прилагане на екологични строителни продукти, в т.ч. за строителната конструкция, довършителните и инсталационни работи.
1.6. Разработване на част ПБЗ, вкл. строителна технология към проекти за отговорни национални строежи и оценка на съответствието на проектни решения за такива обекти..
1.7. Разработване на технологии за рециклиране на строителни отпадъци.

В областта на организацията и икономиката на строителството
2.1. Актуализиране на разходните норми и нормали за СМР, в частта им за разход на труд, материали и механизация при отчитане на различни условия на труд.
2.2. Установяване и регламентиране на разхода на труд, материали и механизация с изготвяне на норми и нормали при внедряване на нови строителни материали и технологии.
2.3. Изготвяне на нормативни изисквания за част ПБЗ и Сметна документация, в т.ч. количествени и стойностни сметки, календарно планиране и строителни ситуационни планове по етапи на строителство, изисквания за безопасни и здравословни условия на труд.
2.4. Разработване на част ПБЗ и част Сметна документация за конкретни проекти в рамките на НИСИ и от външни възложители.

В областта на механизацията на строителството
3.1. Установяване на действителното ниво на механовъоръженост на отрасъла с лека и тежка механизация. Регламентиране на изисквания за обслужване и поддържане и определяне на пределни срокове на безопасна експлоатация.
3.2. Изпитване на нови единично и серийно произвеждани или внасяни, механизирани и немеханизирани технически средства (вкл.временни съоръжения).
3.3. Избор на подходящи средства за механизиране и комплексно механизиране на строителните процеси. Разработване на програмни продукти за избор на средства за комплексно механизиране на строителните процеси.

В областта на охраната на труда
4.1. Участие при актуализация на нормативната база.
4.2. Оценка на риска и определяне безопасни и здравословни условия на труд на строежи, в строителни и други фирми, предприятия и отделни работни места.
4.3. Оценка на безопасността на работа при въвеждане на нови строителни материали, изделия, технологии и технически средства.
4.4. Изпитване и съгласуване на средства осигуряващи лична и колективна безопасност при работа на строителната площадка и строителната индустрия.
4.5. Атестиране условията на труд на конкретни работни места и строежи.
4.6. Оказване съдействие на комисиите по природни бедствия и аварии за оценка на опасните предприятия и обекти в отрасъла и на отделни работни места.

В областта на експлоатационното поддържане на строежите
5.1. Разработване информационна система за техническа паспортизация на строежите (сгради и строителни съоръжения) в страната.
5.2. Образци на паспорти с еднакви показатели за общите регистри и диференцирани показатели за регистрите със специфична информация по видове строежи.
5.3. Общи процедури по видове строежи за въвеждане на информацията в паспорта и формиране на досието. Извършване на текущ контрол на експлоатационната годност на строежа след регистрирането му, с провеждане на профилактични прегледи, технически обследвания, експертизи и мониторинг.
5.4. Разработване на процедури за обследване и оценка на съответствието на съществените изисквания към строежите с нормативните документи по чл.169 от ЗУТ. Комплексно техническо становище за състоянието на частите на строежа – конструкция, инсталации и довършителни работи за конкретен строеж.
5.5. Технически правила и норми по видове строежи за техническа експлоатация и поддържане на строежите при различни екплоатационни условия.
5.6. Технически правила и норми по видове строежи за възстановяване и усилване на строежите при забавена поддръжка или аварийна ситуация и при извършване на преустройства, реконструкции и възстановяване.
5.7. Критерии и оценка на съответствието на проектната документация за изпълнение на преустройства, реконструкции и/или възстановяване.
5.8. Определяне препоръчителната продължителност на междуремонтните периоди за извършване на текущи и основни ремонти за различни видове строежи на базата на технико-икономически анализ.
5.9. Минимален, максимален и оптимален срок на ефективна експлоатация на сградите и съоръженията.

Логистично съдействие на държавни ведомства за успешно провеждане на Евроинтеграцията в областта на строителното производство
6.1. Изпълнение на задачи по подготовка и реализиране на Евроинтеграцията в областта на строителните продукти и строителното производство.
6.2. Участие при разработване на програми за анализ и развитие на отрасъл строителство.
6.3. Участие при разработване на конкретни проекти за строежи с национално значение.

nisiСтроителни технологии, организация, икономика и управление на строителните процеси