Оценяване съответствието на строителните продукти

Оценяване на съответствието на строителни продукти се извършва в изпълнение на Регламент (ЕС) № 305/2011 и  Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. на МРРБ за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ), обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.

Оценяването на съответствието на строителните продукти по смисъла на посочените по-горе документи означава да се установи и декларира от независим компетентен орган съответствието на продуктите с изисквания, определени в хармонизираните технически спецификации, национални наредби, стандарти, технически одобрения и нормативни актове за проектиране, изпълнение и контрол на строежите.

НИСИ е нотифициран орган, определен от Европейската комисия за изпълнение на задачи, свързани с оценяване на съответствието на строителни продукти в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011. НИСИ е включен в базата данни на Европейската комисия (NANDO) под идентификационен номер NB 2032.

НИСИ е нотифициран от Министерството на регионалното развитие и благоустройстовото (МРРБ) с Разрешение № CPD 11 – NB 2032 / 02.10.2017 г. за оценяване на съответствието по хармонизирани европейски технически спецификации на следните групи строителни продукти:

•    цимент
•    строителна вар
•    добавъчни материали за бетони, строителни разтвори и пътища
•    минерални добавки
•    химични добавки
•    влакна за бетони и разтвори
•    продукти за защита и ремонт на бетон
•    битуми
•    асфалтови смеси
•    гипсови продукти
•    предварително изготвени бетонни и стомонобетонни продукти
•    тухли и блокове за зидария
•    строителни разтвори
•    стенни връзки
•    метални профили за конструкции
•    елементи и компоненти за метални сонструкции
•    материали за заваряване
•    лагери за строителни конструкции
•    комплекти неносещи фасадни стени
•    продукти за дървени конструкции
•    самоносещи се комбинирани леки панели
•    панели за облицовка на външни и вътрешни стени
•    окачени тавани
•    продукти за довършителни работи на външни и вътрешни стени и тавани, вкл. пласмасови профили, керамични плочки и др.
•    уплътнители за неконструктивна употреба във фуги в сгради и пешеходни зони
•    покривни покрития
•    покривни прозорци
•    хидроизолационни мушами
•    хидроизолационни продукти в течно състояние
•    подови покрития (настилки, замазки)
•    врати и прозорци
•    окачени фасади
•    продукти за топлоизолация
•    външни топлоизолационни комбинирани системи/комплекти с мазилка (ETICS)
•    строителни лепила
•    продукти за пътна маркировка
•    стълбове за осветление на площи за движение
•    ограничителни системи за пътни превозни средства
•    продукти за канализационни системи
•    шумозащитни съоръжения
•    геопродукти – геосинтетика, геотекстил, георешетки, геомембрани и геомрежи
•    комини, димоотводи и специфични продукти
•    комплекти/системи неносещ оставащ кофраж от кухи блокове или панели от изолационни материали (или комбинация от изолазионен материал и други материали) за запълване с обикновен бетони или със стоманобетон
•    предварително изготвени комплекти за къщи с дървена конструкция
•    метални закотвящи устройства (анкери) лек и тежък тип за влагане в бетон
•    метални инжекционни анкери за влагане в зидария
•    пластмасови закотвящи устройства за влагане в бетон и зидария
•    комплекти за предварително напрягане на конструкции след бетониране

В рамките на Регламент (ЕС) № 305/2011 и Разрешение № РОССП 07 / 15.09.2016 г. (актуализация от 02.10.2017 г.) НИСИ притежава хоризонтална нотификация от Европейската комисия за извършване  на изпитване на акустични показатели на строителни продукти по БДС EN ISO 101402-1,  БДС EN ISO 101402-3 и БДС EN  ISO 354.

В изпълнение на  Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ  НИСИ има  Разрешение № РОССП 07 / 15.09.2016 г. на МРРБ  да извършва оценяване на съответствието по национални изисквания на следните групи строителни продукти:
•    бетон
•    цимент със специфични характеристики
•    продукти за бетони и разтвори
•    продукти за строителство на пътища
•    окислени битуми
•    армировка за стоманобетонни конструкции
•    продукти от метал и елементи за метални конструкции
•    предварително изготвени бетонни и стоманобетонни продукти за носещи конструктивни елементи на сгради и съоръжения
•    продукти за зидария
•    продукти от дървесина за конструкции
•    самоносещи се комбинирани леки панели
•    продукти/комплекти за външни стенни облицовки
•    продукти и системи за хидроизолация
•    хидроизолационни покривни комплекти, полагани в течно състояние
•    пластмасови тръбопроводни системи за канализация в сгради и безнапорно подземно отводняване
•    твърди подови покрития
•    интериорни врати
•    продукти за топлоизолация
•    сглобяеми комплекти за топлоизолации на сгради
•    външни топлоизолационни комбинирани системи (ETICS)
•    строителни лепила за конструкции на сгради и съоръжения
•    продукти за хоризонтална пътна маркировка
•    продукти за комини
•    комплекти/системи неносещ оставащ кофраж от кухи блокове или панели от изолационен материал или бетон
•    предварително изготвени комплекти за къщи с дървена конструкция
•    метални и пластмасови закотвящи устройства (анкери) за бетон и зидария
•    комплекти за предварително напрягане на конструкции след бетониране
•    дилатационни фуги за мостове

Процедурите за оценяване на съответствието в най-общ план включват определяне на типа на продукта, първоначална проверка на производствената площадка и производствения контрол  в предприятието, непрекъснато наблюдение, преценка и оценка на производствения контрол в предприятието и възможност за контролно изпитване (одит) на проби, взети от нотифицирания орган от производствената инсталация или съоръженията на производителя за съхранение на продукти. Подробно описание на дейностите, извършвани в процеса на оценяване на съответствието на строителните продукти при различните системи за оценяване, е дадено в общи работни процедури, приети от сдружение „Асоциация на лицата за оценяване на строителните продукти” и утвърдени от МРРБ.

Оцененото съответствие се удостоверява със сертификат за съответствие, сертификат за постоянство на експлоатационните показатели, сертификат за съответствие на производствения контрол или протокол за определяне на типа на продуктите в зависимост от приложимата техническа спецификация. Издадените от НИСИ сертификати се регистрират в съответни регистри и периодично се обнародват на сайта на МРРБ и сайта на НИСИ.

След оценяване на съответствието, производителят или неговият упълномощен представител пуска на пазара строителните продукти със СЕ маркировка за съответствие  и декларация за експлоатационните показатели (за продукти, които съответствуват на европейските технически спецификации) или  декларация за характеристиките на строителен продукт  (за продукти,съответствуващи на националните изисквания). Оценяването на съответствието на строителните продукти е потвърждение, че те са годни за употреба, притежават подходящи характеристики за безопасност на строежите, в които се вграждат, монтират, поставят или инсталират и удовлетворяват съществените изисквания към тях в експлоатационния им срок.

При оценяване на съответствието се сключва договор с производителя или неговия упълномощен представител след подаване на заявление. Стойността на услугата се изчислява по утвърдена процедура на НИСИ „Ценообразуване и ценова политика“.

Производителят или упълномощеният представител може да се обърне към НИСИ за получаване на пълна и компетентна информация относно процедурите и дейностите при оценяване на продуктите.

Подаване на заявление:
Заявлението за оценяване на съответствието, респ. заявлението за определяне на типа на продукта, може да бъде подадено по електронен път, по пощата или в НИСИ. С подаването на заявление възложителят приема условията, определени от ЛОС при НИСИ за извършване на процедурата по оценяване на съответствието или изпитване на продукта.

 

nisiAdminОценяване съответствието на строителните продукти