Структура

Диагностика, натурни и моделни изпитвания на строителни конструкции

Основна дейност на секцията.
Дейността на секция „ДНМИСК” се осъществява в две основни направления.
•    Обследване на съществуващи строежи (сгради и съоръжения) с цел оценка на съществените изисквания на нормативните актове към носещата конструкция и експлоатационните качества на строежа.
•    Развитие на изпитвателната техника, планиране и провеждане на лабораторни и полеви изпитвания.
Секцията използва богата материално-техническа база на Института, създавана преди десетилетията и обогатена с нови съвременни уреди за изпитване и диагностициране посредством които е в състояние да решава и най-сложните технически проблеми в обхвата на дейността й.
В секцията се извършват изпитвания на детайли и фрагменти от стоманобетонни, стоманени, дървени и пластмасови конструкции, на отделни конструктивни елементи, както и уникални изпитвания на конструкциите на цели сгради.
В досегашната си дейност в секцията са извършени десетки конструктивни експертизи, изпитвания с пробни натоварвания, като основа за изготвяне на конструктивни проекти за усилване на конструкции на сгради и съоръжения.
В секцията се разработват методики за обследване, изпитване и оценка с използването на съвременните технически спесификации, ISO стандартите и/или валидирани изпитвателни методи разработени в Института. Познават се и се прилагат постеженията на добрата строителна техника за изпитване на строителни констркции. Работи се при стриктното спазване на изискванията на EN 17025 и EN 17020 и се поддържат коректни взаимоотношения с нашите клиенти и държавната администрация.
Поддържаме колегиални взаимотношения с аналогични строителни лаборатории от страната, европейските страни и Русия.
Примери за положителни резултати от дейността на секцията през последните години могат да се посочат:
•    лабораторни изпитвания за оценка на съвместната работа на комбинирани конструкции (стомана-стоманобетонни) при статични и динамични натоварвания;
•    изпитване и оценка на ефектите при изпълнение на зидани конструкции с оставащ кофраж;
•    полеви изпитвания за оценка на сеизмичната устойчивост на фрагменти от едропанелни жилищни сгради;
•    полеви изпитвания за оценка на съществени изисквания на сгради, претърпели гранични деформации от авария и неправилна експлоатация;
•    изпитване на армировъчни стоманени пръти за оценка на якостта им на умора.

nisiДиагностика, натурни и моделни изпитвания на строителни конструкции