За нас

Историческо развитие на НИСИ

Научноизследователски строителен институт (НИСИ) води началото си от 1899г., когато към Министерство на обществените сгради, пътищата и благоустройството се създава „Контролно място” (лаборатория) за изпитване на строителни материали, която отначало извършва главно изпитване на хидравлични свързващи вещества (цимент и хидравлична вар) – внасяни от чужбина, а по-късно и изпитвания на други видове строителни материали.

През 1922г. тази лаборатория е преименувана на „Станция за изпитване на материалите”, под което име съществува до 1947г. (През 1940г. в Станцията работи като техник поетът Н.Й.Вапцаров). В началото на 1948г. Станцията се трансформира в Институт за строителни материали, пътни настилки и земна механика, който в края на същата година е преименуван на Централен изпитвателен институт (ЦИИН) с четири отдела: Строителни материали, Пътни настилки, Земна механика и фундиране и Химически.

В началото на 1954г. (с Постановление на Министерски съвет № 13 от 22.01.1954г.) ЦИИН се обособява като Научноизследователски строителен институт (НИСИ) – един от първите ведомствени научни институти в България. Персоналът му по това време е 62 служители, от тях 2 доценти, 2 старши научни сътрудници и16 научни сътрудници. Директор – основател на ЦИИН и НИСИ е проф. Стоян Колев (основател и на Катедрата по строителни материали в сегашния Университет за архитектура, строителство и геодезия).

През следващите години НИСИ се развива и разширява бързо  – набират се и се обучават квалифицирани кадри. Институтът се оборудва с модерна за времето си експериментална техника, построяват се на сегашния му адрес – бул. „Никола Петков” № 86 – подходящи за предназначението му сгради – основна сграда (с лаборатории и кабинети), отделни сгради за изпитване на конструкции, производство на автоклавни бетони, строителна физика (акустични и топлофизични камери), изолации в строителството.

С разрастването на научноизследователската дейност в строителството от НИСИ се отделят и обособяват като самостоятелни институти „Научноизследователски институт по строителни материали (НИИСМ)” – 1963г. и „Научноизследователски институт по икономика, организация и механизация на строителството (НИИОМС)” – 1966г. През 1981г. с РМС № 48 от 23.05.1981г. към НИСИ е присъединен КИПП „Гражданстройпроект” с 5 филиала – в Пловдив, Варна, Русе, Бургас и Стара Загора. Към НИСИ в началото на 1981г. се преместват и няколко секции от бившия НИИОМС, извършващи изследвания в областта на технологията, механизацията, автоматизацията и производствено-техническата база на строителството.

През 1987г. в резултат на реорганизация в отрасъл Строителство към НИСИ остава само филиалът в Русе, а филиалите в Пловдив, Варна, Бургас и Стара Загора преминават към други стопански организации.

От края на 1997г. (със съдебно решение № 1 по фирмено дело № 16717/22.12.1997г.на Софийски градски съд) НИСИ работи като търговско дружество (ЕООД) с принципал Министерство на регионалното развитие и благоустройството с предмет на дейност: Научно-изследователска и иновационна дейност в областта на строителството; изпитване на строителни материали, изделия и конструкции; издаване на сертификати и агремани; разработване на стандарти, норми и нормали в областта на строителството; експертни оценки и анализи на строителни конструкции, земната механика и изолациите; проектиране за строителството; обучение на кадри; информационно и програмно осигуряване на строителството; търговия със строителни материали и изделия; изпълнение на строително-монтажни работи и други дейности, незабранени със закон.

nisiИсторическо развитие