Структура

Земна механика и фундиране

Предмет на дейност:
•    В секцията се извършват лабораторни и полеви изпитвания за определяне на техническите характеристики на земната основа, свързани с проектирането, осъществяване на контрол по време на строителство и/или доказване на качества на запаси от инертни материали.
•    Секцията изготвя проекти и предложения за усъвършенстване на на техническата нормативна база за проектиране, контрол по време на изпълнение геотехнически конструкции и основите на строежите, както и на европейските технически спецификации, по земна механика и геотехника.
•    Разработва и валидира методики за обследване, изпитване и обсервационно проектиране на геотехнически конструкции, както и на изчислителни алгоритми за оценка и/или проектиране на съществуващи, реконструирани и/или нови строежи.
•    Секцията оказва експертно-техническа помощ на изпълнителната власт (МРРБ, МИС-гражданска защита) и на общинската администрация при защита на обществения интерес в инвестиционните проекти.
•    Провежда обучение на технически персонал (следдипломна квалификация на инженери и средно-технически персонал) за придобиване на правоспособност и образователно научни степени по научните специалности в областта на “Високо и ниско строителство”.
•    Специалисти от секцията участват активно в работата на техническите комитети към Българския институт по стандартизация при разработване и приемане на български станадрти по предмета на дейност на секцията (ТК 56).
Сътрудниците на секцията са с необходимата проектантска  правоспособност и изготвят инвестиционни проекти за геотехнически конструкции при възстановяване на съществуващи строежи, претърпяли аварийно събитие и/или за реализиране на планирани реконструкции.
Секцията използва съвременни софтуерни продукти, ръчно преносима апаратура за обследване и диагностика на земната основа и на геотехнически конструкции.

 • осъществява лабораторни и полеви изпитвания на модели и в натура на строителни конструкции на съществуващи и новостроящи се строежи на сгради и съоръжения, за оценка на конструктивната им сигурност за вероятните натоварвания и въздействия, включително и за сеизмични въздействия;
 • разработва проекти и предложения за усъвършенстване на техническата нормативна база за проектиране, контрол по време на изпълнение както и на процедурите за въвеждане в експлотация на строежите;
 • провежда метрологичен контрол на технологичното оборудване на строителните фирми в страната, с което се извършва напрягане на високоякостни въжета и армировка при производството на сглобяеми елементи и на местостроежа;
 • извършва сравнителни анализи и изчислителни тестове на софтуерни продукти за изчисляване и проектиране на строителни конструкции;
 • разработва или валидира методики за обследване и изпитване, както и изчислителни алгоритми за оценка и проектиране на строителни конструкции за нови, съществуващи и реконструирани строежи;
 • изготвя инвестиционни проекти (по всички части) предимно за уникални сгради и съоръжения и/или при възстановяване на съществуващи строежи, претърпяли аварийни събития или за реализация на планирани реконструкции;
 • изпълнява инженериново с останалите звена от Института специализирали видове строително монтажни работи, за които се изисква повишена точност, специализирани технологии и/или специално обучен персонал (например напрегателни, инжекционни, изолационни, машиностроителни, обсервационни и др.п. работи);
 • оказва техническа помощ и научно техическа логистика на централната законодателна, изпълнителна и съдебни власти, на общинската администрация, гражданска защита, браншовите съюзи и камери при защита на обществения интерес в инвестиционната дейност в страната;
 • провежда обучение на технически персонал (следдипломна квалификация на инженери и средно-технически персонал) за придобиване на правоспособност и образователно научни степени по научните специалности в областта на “Високо и ниско строителство”;
 • специалисти от секцията участват активно в работата на техническите комитети към Българския институт по стандартизация при разработване и приемане на български станадрти по предмета на дейност на секцията (ТК 56, ТК 5 и ТК 17);
 • участваме и в международни изследователски проекти, финансирани по Европейски програми, свързани с усъвършенстване на конструктивната сигурност на строежити и санирането им по време на експлоатация
В секцията работят – двама старши научни сътрудници, четирима инженери и двама оператори на научноизследователско апаратура.
Секцията използва съвременни софтуерни продукти, ръчно преносима апаратура за обследване и диагностика на строежите.

За делови контакти на Ваше разположение са телефони:

02 856 10 82, 02 955 73 05
e-mail: nisi@nisi.bg
Ръководител на екипа специалисти в секцията е инж. Станко Йончев

nisiЗемна механика и фундиране