Изпитване на строителни продукти

Изпитвателният център по строителство (ИЦС) е самостоятелна единица в структурата на НИСИ ЕООД. Състои се от четири специализирани лаборатории, в които се извършват изпитвания във всички основни направления на съвременното строителство:
• Бетон, бетонни и стоманобетонни продукти
• Строителни разтвори
• Добавъчни материали за бетон и добавки за бетони и разтвори
• Естествени скални материали/продукти
• Продукти за зидария
• Строителни продукти от дървесина
• Хидравлично свързващи вещества – цимент, строителна вар, гипс и продукти на гипсова основа
• Минерални материали и продукти
• Строителни стомани
• Строителни конструкции на сгради
• Топло-, звуко- и хидроизолационни продукти
• Врати и прозорци
• Акустични показатели на строителни продукти
• Продукти за довършителни работи в строителството
• Строителни почви и земна механика
• Временно и технологично оборудване в строителството

Подробна информация за изпитваните продукти и показатели в обхвата на дейност на ИЦС можете да намерите в Списък на изпитваните продукти.
От 2005 година ИЦС поддържа акредитация съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025 от ИА «Българска служба по акредитация». Понастаящем Изпитвателният център по строителство (ИЦС) е акредитиран за изпитвателната си дейност със Сертификат за акредитация № 88 ЛИ / 18.09.2017 г. със срок на валидност до 01.10.2018 г.

Изпитвателният център по строителство има изградена и добре функционираща Система за управление на качеството с разработена на високо ниво документация, отговаряща на изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2006, която периодично се оценява от одиторски екипи на акредитиращия орган. ИЦС притежава оборудване, което позволява извършване на всички необходими изпитвания в обхвата на дейност съобразно изискванията на стандартизираните методи за изпитване. То се обновява непрекъснато в съответствие със съвременните изисквания към техническата обезпеченост на лабораториите. Поддържа се и се калибрира на регламентиран период от време.
Сътрудниците и техническите изпълнители са с висока квалификация и опит и са подготвени да изпълнят всички задачи. Знанията и способностите се разширяват посредством допълнителна квалификация и обучение чрез съответни мероприятия. С цел по-пълно задоволяване изискванията на клиентите ръководството на ИЦС провежда политика за разширяване на обхвата чрез включване на нови изпитвания към дейността на Центъра.
ИЦС изпълнява всички дейности при строго съблюдаване на конфиденциалността на информацията, касаеща нашите клиенти. Достъпът на външни лица до лабораториите на ИЦС е ограничен и строго регламентиран.
Сътрудниците на ИЦС са на Ваше разположение за получаване на пълна и компетентна информация относно изпитванията в областта на стоителството и за решаване на Вашите проблеми.

 

nisiAdminИзпитване на строителни продукти