Дейности

Научноизследователска и иновационна дейност

Научноизследователският строителен институт развива научно-изследователска и иновационна дейност в следните области и направления:

Строителни материали и продукти:
•    изследване и оценка на показателите им;
•    проектиране и създаване на нови композиционни материали с желани свойства и поведение;
•    модифициране на техническите им параметри и повишаване на дълготрайността им;
•    оценка на дълготрайните ефекти от въздействия и агресии;
•    научно-техническа логистика на дейността на техническите комитети при изготвяне на технически спецификации (стандарти и технически одобрения).

Строителни конструкции и геотехника:
•    изследване и оценка на носещата способност, коравина, устойчивост, дуктилност и дълготрайност на строителните конструкции;
•    дефиниране на изчислителни схеми и модели на конструкции и земна основа при различни натоварвания и въздействия;
•    оценка на поведението на конструкциите при динамични въздействия – при изпитване на умора и/или сеизмични въздействия;
•    създаване на валидирани методи или процедури за обследване и диагностика на техническото им състояние;
•    конструиране и проектиране на конструкции с уникални по форма и въздействия, включително и прогнозиране на поведението им при отчитане дълготрайните ефекти от поведението на използваните материали, натоварвания и въздействия;
•    създаване и оценка на изчислителни алгоритми и софтуерни продукти;
•    обсервационно изследване на земната основа и геотехнически конструкции;
•    създаване на изчислителни методи и процедури за прогнозиране и оценка на съвместната работа на земна основа и връхната конструкция.

Строителни технологии:
•    създаване на нови технологии за изграждане на строителни конструкции, производство на материали и изпълнение на строително-монтажни работи;
•    оптимизация на техническите показатели на строителните процеси;
•    създаване на процедури за оценка на условията на труд и ефектите върху околната среда при изграждане и експлоатация на строежите;
•    създаване на технологии и технологично оборудване за вторична обработка на строителни отпадъци и рекултивация на околната среда от отрицателните въздействия от строителната дейност;
•    нови конструктивни и технологични решения за усвояване на подземните пространства на големите градове и непригодни за друга дейност терени (мочурища, сметища, изоставени подземни и открити рудници).

Строителна физика
•    създаване на нови материали, конструкции и строителни технологии за оценка и защита на хора, животни и растителност от отрицателните въздействия на шум, топлина и влага в резултат на атмосферните въздействия и строителна дейност;
•    създаване на необходимите изолации и защита за повишаване комфорта на обитаване на строежите, икономия на енергия, повишаване дълготрайността на проектния им експлоатационен срок;
•    създаване на методики, процедури, алгоритми и софтуер на продукти за моделиране, изчисление и проектиране на необходимите защити и оценка на ефектите от тях.
Описаните по-горе дейности не съвпадат с обхвата на дейностите на ИЦС и ЛОС.

nisiНаучноизследователска и иновационна дейност