Полезна информация

Процедури за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационни показатели по хармонизирани европейски технически спецификации

Правила за позоваване на сертификата и използваните знаци

”НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ (Н И С И)” ЕООД
Лице за оценяване съответствието на строителни продукти
ПРАВИЛА за позоваване на сертификата и използване на знаци

 1. Общи положения
  Този документ определя правилата за позоваване на издадените от ЛОС при НИСИ ЕООД сертификати от страна на производителя или неговия упълномощен представител и отговорностите им при използване на маркировката за оценено съответствие и идентификационния/ регистрационния номер на НИСИ ЕООД.
  Правилата са изготвени в съответствие с изискванията на Регламент №305/2011, БДС ЕN ISO/IEC 17065:2012 и БДС ЕN ISO/IEC 17021-1:2014 и се отнасят за правилната употреба на сертификатите и знаците, така че да се получи увереност в пазара и потребителите на оценените продукти за съответствие с критериите, определени в техническите спецификации.

Производителят или неговият упълномощен представител могат да се позовават на издадения сертификат и да поставят СЕ маркировка в декларацията за експлоатационните показатели на продукта, в оферти, брошури, рекламни материали или други средствата за информация, представени на хартиен или електронен носител, в интернет пространството, но само за продуктите, включени в обхвата на сертификата.

Използването на сертификационните документи и знаци не трябва да става по подвеждащ или заблуждаващ начин, който може да доведе до накърняване на доброто име на НИСИ ЕООД и компрометиране на общественото доверие в Института.

Производител, който е сертифициран само за част от произвежданите от него продукти, може да използва сертификационните документи и знаци само при условие, че не се създава объркване за кои продукти е издаден сертификатът.

При временно спиране или прекратяване валидността на сертификата, производителят или неговият упълномощен представител е длъжен преустанови позоваването на сертификата и използване на сертификационния знак във всички средства за информация. В случай на ограничаване на обхвата на издаден сертификат, производителят или неговият упълномощен представител трябва да направи съответни промени във всички документи и средства за информация. Той не трябва да заблуждава, че сертификатът се отнася за продукти извън предоставения обхват.

ЛОС при НИСИ ЕООД извършва непрекъснат контрол за спазване на посочените в настоящия документ правила. Всяко неправилно позоваване на сертификацията или подвеждащо използване на документи и знаци за сертификация се анализира и се изискват от производителя подходящи коригиращи действия. При неизпълнение на съгласуваните предписания се пристъпва към отнемане на сертификата, обявяване на нарушението пред заинтересованите органи, а при необходимост – и до предявяване на съдебни искове.

 1. Права и отговорности при оценяване на съответствието по хармонизирани европейски станрдати съгласно Регламент № 305/2011
  След успешно преминала процедура за оценяване на строителен продукт спрямо изискванията на хармонизираните европейски стандарти, производителят или неговият упълномощен представител получават сертификат за постоянство на експлоатационните показатели,
  сертификат за съответствие на производствения контрол или протокол от изпитване в зависимост от системата за оценяване. Това им дава право да издават декларация за експлотационните показатели и да поставят знакът за съответствие (СЕ маркировка).

Декларацията за експлоатационните показатели трябва да съдържа цялата информация, посочена в приложение ZA на съответния хармонизиран европейски стандарт с посочване на показателите на оценените характеристики. Декларацията трябва да бъде придружена от инструкция и информация за безопасност, изготвени на български език.

Знакът за оценено съответствие (СЕ маркировка) се поставя върху самия продукт, прикрепен към него етикет, опаковката или в придружаващите го документи заедно с идентификационния номер на НИСИ ЕООД от регистъра на ЕК – NB 2032.

Поставените знаци означават, че продуктите са с оценено съответствие с европейските технически спецификации съгласно изискванията на Регламент № 305/2011.

При възникнали проблеми при използване на СЕ маркировката и идентификационния номер на нотифицирания орган, производителят или неговият упълномощен представител е длъжен да уведоми незабавно ЛОС при НИСИ ЕООД.

 1. Права и отговорности при оценяване на съответствието с националните изисквания съгласно НУРВСПСРБ
  Производител, чийто продукт не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО, оценява произвежданите от него продукти за съответствие с националните изисквания съгласно гл.2 на НУРВСПСРБ. Тогава когато съотвествието на продукта с националните изисквания е оценено от ЛОС при НИСИ, производителят или неговият упълномощен представител получава сертификат за съответствие и издава декларация за характеристиките на строителен продукт.

При оценяване на продуктите спрямо националните изисквания не се допуска поставянето на знака СЕ, тъй като той се отнася само за продукти, оценени по хармонизирани европейски технически спецификации.

Декларацията за характеристиките на строителен продукт се издават по образец (приложение 1 към чл.4, ал.1, т.2 на НУРВСПСРБ). Тя трябва да бъде придружена от инструкция и информация за безопасност на български език.

Рекламации, жалби и възражения

Рекламации към дейността на Лицето за оценяване на съответствието (ЛОС) и Лицето за издаване на техническо одобрение (ЛИТО) относно оценяване на строителни продукти се заявяват по правило само писмено. Като изключение сигнали за допуснати нарушения в показателите на сертифицираните продукти и издадените документи могат да се правят и устно (на място) или по телефона като се съставя сигнална записка от служителя на НИСИ, приел съобщението.

Рекламациите и жалбите, постъпващи от клиентите (заявители/производители), могат да се отнасят за несъответствия в показателите на сертифицирания продукт, неправилно прилагане на процедурите от страна на експертите и специалистите на ЛОС, респ.ЛИТО, допуснати отклонения при издаване на документи (сертификати, протоколи, доклади или ТО), некоректно поведение на одиторите по време на одитите и др.п. действия. Възраженията могат да касаят конкретни резултати от дейността по оценяване на съответствието, издаване на ТО или изпитване.

Всички постъпили рекламации, жалби и възражения се регистрират в дневник за рекламации, жалби и възражения, който се води от УПР. В дневника се описва вида на претенцията (рекламация, жалба или възражение), от кого е подадена, кога е подадена, за какво се отнася, приета ли е или не, какви коригиращи действия са предприети, срок и отговорник за изпълнението на предприетите коригиращи действия, както и мотивите за отхвърляне на рекламацията или възражението.

След постъпване на рекламацията или възражението в срок не по-късно от 3 дни ръководството на НИСИ ЕООД сформира комисия с непостоянен състав, в която освен юристконсултът на НИСИ ЕООД и управителят могат да бъдат включени УПР, ръководителят на съответното звено, към което се отнася жалбата, и други специалисти със същата компетентност, неангажирани при изпълнението на поръчката. Комисията разглежда рекламацията или възражението и се произнася за нейната основателност.

Ако се докаже, че рекламацията или възражението е неоснователна, писмено се уведомява нейният вносителят, като се посочват и аргументите за отхвърляне на рекламацията или възражението. Писмото се подписва от Управителя на  НИСИ ЕООД.

Ако рекламацията се оцени като основателна, се установява причината за допуснатата грешка – грешка в използваната процедура, техническа грешка, неправилно приложен нормативен или стандартизационен документ или метод за изпитване, правописна грешка, субективна грешка и др. Попълва се лист за несъответствия, в който се набелязват и документират коригиращите действия за отстраняване на рекламацията с отговорници и срокове за тяхното изпълнение.

След установяване на грешката по вид и същество, се преценява дали за отстраняване на несъответствието е необходимо ново изпитване на всички или на част от съществените характеристики на продуктите, съответно извършване на допълнителен одит на системата за производствен контрол. При необходимост се изпитват контролните проби или се провежда допълнителен одит на системата за производствен контрол на производителя.

В случай, че рекламацията е основателна и допусната грешка е по вина на Лицето за оценяване на съответствието, всички разходи по повторното изпитване за определяне на типа на продукта и допълнителния одит (ако е необходим), както и издаването на нов документ са за сметка на НИСИ ЕООД.

При основателна рекламация след отстраняване на несъответствията, ако е необходимо, се издава нов документ (сертификат, протокол, или ТО) със същия номер и срок на валидност, за което се уведомяват нотифициращия орган МРРБ и АЛОССП. Документът, предмет на рекламацията, се изземва от производителя, анулира се като върху всяка страница се нанася пресечна жълта линия и се съхранява в досието на поръчката.

При непреодолими разногласия с клиентите по отношение на предявена рекламация относно оценяване на съответствието или издаване на БТО, действията или бездействията на Лицето за оценяване на съответствието могат да се обжалват пред Висшия административен съд.

Всички дейности в процедурата за уреждане на рекламациите се документират, а записите се класират в съответно досие. За основателните рекламации се документира веригата от доказателства по отстраняване на рекламацията и се описват планираните коригиращи действия за ограничаване на повторната им поява.

Цялата документация по постъпилите рекламации, жалби и възражения и преписките по тях, както и описанията на коригиращите действия за отстраняване на доказаните несъответствия, се съхраняват в досието на поръчката или в архив за рекламации, който се представя на нотифициращия орган при поискване.

nisiUseful information