Издаване на български технически одобрения

Българско техническо одобрение се издава съгласно чл.9, от Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ), обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г. за строителни продукти, които се произвеждат и влагат в строежи на територията на Р.България и:
•    за които не е издадена европейска техническа оценка (ЕТО) и няма хармонизиран европейски стандарт или национален стандарт, с който се въвеждат европейски или международни стандарти или български назионален стандрат или които се различават значително от тях;
•    които не са законно пуснати на пазара на други държав-членки на ЕС, Турция и държавите-членки на EFTA.

Българското техническо одобрение се издава при положителна техническа оценка на годността на даден строителен продукт за удовлетворяване на основните изисквания към строежите, в които се влага трайно, в зависимост от неговото предназначение.
Българското техническо одобрение се разработва и издава въз основа на утвърдени ръководства за европейско техническо одобрение (ЕТAG), европейски технически документи за оценяване (ЕДО) и/или проучвания, изпитвания и оценка на годността на строителните продукти за използването им по предназначение съобразно съответните основни изисквания към строежите,  определени в нормативни актове за проектиране, изпълнение, контрол и поддържане на строежите в страната и отнасящи се за съответните продукти.

НИСИ е оторизиран от Министерството на регионалното развитие и благоустройстовото (МРРБ) с Разрешение № БТО 01 / 15.09.2016 г. за издаване на български технически одобрения на следните продуктови области съгласно приложение ІV на Регламент (ЕС) № 305/2011:
•    Предварително изготвени бетонни и стоманобетонни продукти от обикновен бетон, от бетон с леки добавъчни материали и от автоклавен газобетон
•    Врати, прозорци и капаци, врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи и свързания с тях обков
•    Мембрани, включително течно полагани, и комплекти за хидроизолация и/или пароизолация
•    Продукти за топлоизолация. Комбинирани изолационни комплекти/системи
•    Лагери за конструкции. Елементи за фуги на кондтрукции
•    Комини, димоотводи и специфични продукти
•    Гипсови продукти
•    Геотекстил, геомембрани и спомагателни продукти
•    Неносещи стени / облицовки / остъкляване и уплътняване
•    Средства за организация и регулиране на свижението. Пътни принадлежности
•    Продукти и елементи от дървесина и съединителни средства за тях
•    Дървесни плочи (панели) и елементи
•    Цимент, строителна вар и други свързващи вещества;
•    Армираща стомана и стомана за предварително напрегнат бетон (и помощни продукти), комплекти за последващо напрягане
•    Зидария и свързани с нея продукти. Блокове за зидария. Строителни разтвори
•    Инженерни продукти за отпадъчни води
•    Подови покрития
•    Продукти за метални конструкции и съединителни средства за тях
•    Облицовка за вътрешни, външни стени и тавани. Комплекти вътрешни преградни стени
•    Покривни покрития, горно осветление, покривни прозорци и спомагателни продукти, покривни комплекти
•    Продукти за строителство на пътища
•    Добавъчни материали
•    Строителни лепила
•    Продукти за бетони и разтвори. Фугиращи разтвори
•    Тръби, резервоари и аксесоари, които не са в контакт с питейна вода
•    Строителни продукти, които са в контакт с питейна вода
•    Уплътнители на фуги
•    Закотвящи устройства
•    Строителни комплекти, компоненти, предварително изготвени елементи

В Асоциацията на лицата за оценяване на строителни продукти (АЛОССП) е разработена и утвърдена от Министъра на РРБ обща процедура за издаване на БТО.  Процедурата е обнародвана на сайта на МРРБ (cpcp.mrrb.government.bg) и е задължителна за всички лица, получили разрешение за издаване на БТО за строителни продукти.

Процесът на издаване на БТО за строителен продукт включва най-общо следните етапи:
•    подаване на заявление и сключване на договор;
•    проучване на документацията;
•    провеждане на необходимите изпитвания и оценяване на резултатите;
•    разработване и издаване на БТО.

Производител, желаещ да получи българско техническо одобрение (БТО) за произвеждан от него продукт, който попада в обхвата на издаденото на НИСИ ЕООД разрешение, подава  заявление за издаване на българско техническо одобрение. Заявлението може да бъде подадено по електронен път, по пощата или в НИСИ. С подаването на заявление възложителят приема условията, определени от ЛОС при НИСИ за извършване на процедурата по издаване на българско техническо одобрение.

Подробно описание на дейностите при издаване на БТО може да намерите в обнародваната на сайта на МРРБ процедура (cpcp.mrrb.government.bg).

 

nisiAdminИздаване на български технически одобрения