За нас

Технически възможности и професионален опит на НИСИ

„Научноизследователският строителен институт – Н И С И“ ЕООД е национален изследователски институт със сто и десет годишна история (основан през 1899 г.).

От 1998 г. функционира като еднолично търговско дружество с принципал МРРБ. Предметът му на дейност включва научноизследователска, нормативна, експертно-консултантска, изпитвателна, сертификационна, контролна, проектантска, иновационна и инженерингова дейност в областта на строителните технологии, материали и продукти, конструкции на сгради и строителни съоръжения (включително и антисеизмичното им осигуряване), земна механика и фундиране, строителна физика, -химия и -изолации, строителни машини, технологично и електрооборудване на строителните производства; информационно и научно-техническо обслужване на строителни фирми, общинската, държавна и съдебната администрации.

Знакът на Института е защитен със Свидетелство за марка за услуга № 7076 на Патентното ведомство и е добре познат символ за добро качество и професионализъм в строителната практика, не само в страната, но и в повече от 50 страни в света.
НИСИ е единственият специализиран институт в страната, в който се провеждат научни изследвания, свързани с:

 • решаване на теоретични проблеми и иновационни задачи в областта на строителната наука и практика;
 • усъвършенстване на строителните технологии, конструкции и продукти, както и свързаната със строителството техническа нормативна база;
 • разработване на нови технологии и технически решения за проектиране, строителство и поддържане на строежите.

Дейностите,свързани с проектиране на нови и усъвършенствани материали и продукти, се извършват от специалисти, които не са в състава на ИЦС и ЛОС.

Лабораториите на Института, обединени в Изпитвателен център по строителство (ИЦС), са акредитирани по БДС EN ISO/IEC 17025:2006 от ИА „Българска служба за акредитация“ (ИА БСА). Извършват се изпитвания на строителни продукти, материали и изделия, на строителни конструкции, елементи и детайли на технологично оборудване за клиенти от страната и чужбина.

От 2003 год. НИСИ развива дейност по оценяване на съответствието на строителни продукти съгласно изискванията на действащите тогава Директивата за строителни продукти (Construction Product Directive – CPD) и Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на стоителните продукти (НСИСОССП).

Понастоящем НИСИ е нотифициран орган, определен от Европейската комисия за изпълнение на задачи, свързани с оценяване на съответствието на строителни продукти в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011. НИСИ е включен в базата данни на Европейската комисия (NANDO) под идентификационен номер NB 2032.

НИСИ е оторизиран орган за оценяване на съответствието на строителни продукти и издаване на български технически одобрения (БТО) за съответствие с националните изисквания съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. на МРРБ за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ).

НИСИ има необходимите разрешения, издадени от Министерството на регионалното развитие и благоустройстовото (МРРБ) за оценяване  на съответствието на строителни продукти:

НИСИ е един от основателите на сдружение „Асоциация на лицата за оценяване на съответствието на строителни продукти (АЛОССП)” и активен участник в дейността му.

Освен иновационна, изпитвателна, сертификационна и експертно-консултантска дейност, Институтът има дългогодишни традиции в  проектирането и инженеринговото изпълнение на редица строежи (сгради и строителни съоръжения) в страната и чужбина, в т.ч. уникални такива.

Институтът може да извършва обследване и диагностика по отношение на степента на удовлетворяване на нормативните критерии за съществените изисквания към строежите и техническата паспортизация на сградите и съоръженията в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба 5/2006 г. за техническите паспорти на строежите.

НИСИ разполага със съвременни технологии, изследователски технически средства, квалифицирани експерти и специализирана строителна механизация, които му позволяват в кратки срокове да извърши точна диагностика на сложни строителни проблеми и да предложи и приложи инженеринговото им решаване, както при изграждане на нови така и при ремонт, възстановяване и подобряване на експлоатационните качества на съществуващи сгради и съоръжения като:

 • реновация на значими обществени, промишлени и жилищни сгради;
 • обследване, ремонт и реконструкция на инфраструктурни съоръжения – пътни и ж.п.мостове, линейни съоръжения, резервоари, охладителни и водни кули, стоманобетонни комини и др. подземни и надземни инженерни съоръжения;
 • диагностика на причините и инженерингово изпълнение на дейностите по отстраняване на последствията от аварийни събития, в резултат на природни бедствия или производствени аварии;
 • разработване на проекти за опазване на околната среда при разкриване на нови и консервация на съществуващи обекти за добив на инертни материали и вторично използване на промишлени и строителни отпадъци;
 • екологични обекти- депа за отпадъци и пречиствателни станции за вода и газове, рекултивация (техническа и биологична) на замърсени почви и сметища;
 • усвояване на подземните пространства в урбанизираните територии с използването на съвременни технологии за изграждане на нови подземни съоръжения (подземни гаражи, резервоари, складове, трафопостове и др.п.) и поддържане на съществуващите съоръжения на Гражданска защита;
 •   укрепване на свлачищни райони и геотехническа защита на речни брегове.

Институтът има опит и възможности за оказване на експертно-техническа помощ на общинската, държавна и съдебна администрации в областта на :

 • подготовка на техническите задания от конкурсни процедури, свързани с възлагане на обществени поръчки и оценка на офертни предложения;
 • изготвяне на технически експертизи и икономически анализи, свързани с инвестиционни намерения и проекти;
 • управление на качеството и защита на обществения интерес при изпълнение на обекти, финансирани от страна на общините и държавната администрация;
 • изграждане на информационна система за мониторинг и ефективно управление на дейностите по техническата паспортизация и поддържане на строежите (сгради и строителни съоръжения).

НИСИ е и професионална школа за следдипломна квалификация на строителни инженери и аспиранти от страната и чужбина. Водещите специалисти на Института са уважавани консултанти и лектори във Висшите учебни заведения и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

Основни принципи в многостранната дейност на Института са обективност и техническа точност на резултатите от провежданите изпитвания и изследвания, безпристрастност и законосъобразност на оценките и издадените технически документи, коректност и недопускане конфликт на интереси с нашите клиенти.

Декларация от ръководството на НИСИ ЕООД за политиката по качеството

nisiТехнически възможности и професионален опит