Структура

Техническа експлоатация на строежите

Някои по-важни приоритетни направления в работата на секция ТЕС:
•     поддържане и актуализация на нормативната база по техническа експлоатация на строежите.
•     изграждане на информационна система за техническа паспортизация на строежите (сгради и строителни съоръжения) в страната;
•     разработване на образци на паспорти с еднакви показатели за общите регистри и диференцирани показатели за регистрите със специфична информация по видове строежи;
•    общи процедури по видове строежи за въвеждане на информацията в паспорта и формиране на досието; извършване на текущ контрол на експлоатационната годност на строежа след регистрирането му, с провеждане на профилактични прегледи, технически обследвания, експертизи и мониторинг;
•     разработване на процедури за обследване и оценка на съответствието на съществените изисквания към строежите с нормативните документи по чл.169 от ЗУТ. Комплексно техническо становище за състоянието на частите на строежа – конструкция, инсталации и довършителни работи за конкретен строеж;
•     технически правила и норми по видове строежи за техническа експлоатация и поддържане на строежите при различни екплоатационни условия;
•     технически правила и норми по видове строежи за възстановяване и усилване на строежите при забавена поддръжка или аварийна ситуация и при извършване на преустройства, реконструкции и възстановяване;
•     критерии и оценка на съответствието на проектната документация за изпълнение на преустройства, реконструкции и/или възстановяване;
•     определяне препоръчителната продължителност на междуремонтните периоди за извършване на текущи и основни ремонти за различни видове строежи на базата на технико-икономически анализ;
•     минимален, максимален и оптимален срок на ефективна експлоатация на сградите и съоръженията;
•     паспортизиране на конкретни строежи;
•    разработване на правила за обследване и паспортизиране на нови и съществуващи строежи;
•     разработване на типови технологични решения за саниране на жилища изградени преди 20-30 и повече години по масови строителни технологии – ЕПЖС, ПК, ППП, ЕК и др;
•     оценка на безопасността на работа в съществуващи и нови строежи;
•     атестиране условията на труд на работните места в конкретни строежи;

Електро обзавеждане и автоматизация на строителните производства

Проучва и консултира решения за оптимизиране на ел. инсталационните работи, материалите и апаратурата за тяхното реализиране при използване на енергоспестяващи консуматори и битови системи за контрол и регулиране.

Изготвя експертни оценки на възможности и проектни решения за модернизиране на електрически инсталации в стари и уникални сгради и съоръжения и решения за ремонт, подмяна и модернизация на ел, инсталациите на жилищни сгради, изградени по системата ЕПЖС.

Осъществява надзор при изпълнение, (подбора и монтажа) на системи за контрол, автоматично управление на технологичните процеси и набиране на технологична и статистическа информация в цеховете от производствено—техническата база на строителството (ПТБ) – цехове за строителни разтвори, арматурни дворове, цехове за топлинна обработка на строителни елементи и конструкции, складови стопанства за строителни материали и др.

Проектира   електрически инсталации   в   жилищни, обществени и промишлени сгради и съоръжения.

Изпълнява проекти на осветителни инсталации за външно и вътрешно работно н декоративно осветление, както и системи за управлението му в реално и астрономическо време.

Лабораторията към секцията е акредитирана за измерване и контрол на електрически параметри на ел. инсталации, ел. захранвания, ел. съоръжения, механизирани инструменти и битова техника, захранвана с мрежово напрежение.

nisiТехническа експлоатация на строежите