Структура

Хидроизолация на сгради и съоръжения

Основните дейности на секцията са следните:
•    Оценяване на съответствието на строителните продукти;
•    Издаване на технически одобрения;
•    Първоначално изпитване на типа на продукта;
•    Лабораторни изпитвания за независим или текущ контрол;
•    Изготвяне на технически експертизи и становища относно проектирането и изпълнението на хидроизолациите;
•    Разработване на проекти, свързани с усъвършенстване на техническата нормативна база в страната;
•    Изготвяне на инвестиционни проекти за хидроизолации на сгради и съоръжения.

В лабораторията към секцията се провеждат изпитвания на продуктите:
•    Битуми и топли битумни смеси
•    Хидроизолационни комплекти в течно състояние
•    Огъваеми битумни, пластмасови и каучукови хидроизолационни мушами,
за които могат да се определят следните техническите характеристики:

за битуми и топли битумни смеси
•    Температура на омекване по метода пръстен и топче
•    Пенетрация при 0 °С и при 25 °С
•    Разтегливост (дуктилитет) при 25°С
•    Изменение на масата при нагряване
•    Температура на счупване по Фраас
•    Пенетрация при 0 °С и 25 °С след определяне изменението на масата
•    Съдържание на свързващо вещество

•    Съдържание на вода
•    Стареене под въздействие на вода, топлина (топлинно стареене) и под въздействие на UV- лъчи

за мазани (пастообразни) хидроизолационни материали
•    Съдържание на сухо вещество
•    Вискозитет при 25 °С
•    Вискозитет при 5 °С
•    Консистенция
•    Време на съхнене
•    Остатък върху сито 1 mm
•    Температура на омекване на твърдото вещество
•    Съдържание на свързващо вещество
•    Съдържание на минерален пълнител
•    Наносимост при определена температура
•    Огъваемост /студоустойчивост/
•    Топлоустойчивост
•    Водопопиваемост
•    Водонепропускливост
•    Сцепление с бетон
•    Стареене под влияние на температурата /изменения/
•    огъваемост;
•    температура на омекване.

за листови (рулонни) хидроизолационни материали
•    Стабилност на размерите
•    Форма на стабилност при циклични температурни промени
•    Огъваемост при ниски температури
•    Прегъване при ниска температура
•    Устойчивост на стичане при повишени температури
•    Дължина‚ широчина и праволинейност
•    Дебелина и маса на единица площ
•     Видими дефекти
•     Водонепропускливост
•    Свойства на преминаване на водни пари
•    Адхезия на посипката
•    Съпротивление на раздиране (със стебло на гвоздей).
•    Определяне на свойствата на опън
•    Съпротивление на разлепване на снажданията
•    Съпротивление на срязване на снажданията
•    Съпротивление на удар
•    Съпротивление при статично натоварване

Секция “Хидроизолации на сгради и съоръжения” притежава апаратурата, която се изисква за провеждане на лабораторни и полеви изпитвания. Специалистите, работещи в секцията са с необходимата квалификация за извършване на декларираните дейности, а провежданите изпитвания се извършват при стриктно спазване на изискванията на съответните технически спецификации или специално утвърдените методики.

Контакти
Телефони: 0883323653, 0883323982, 0883323940
E-mail:  v.vasileva@nisi.bg   m.dobreva@nisi.bg

nisiХидроизолация на сгради и съоръжения