Научноизследователски
строителен институт

Мая Косева: Безкомпромисни сме при проверките на строителните материали

Строители и инвеститори да извършват контролни изпитвания на продуктите преди влагането им в строежа, препоръча управителят на НИСИ

Научноизследователският строителен институт - НИСИ ЕООД, е национален изследователски институт със 120-годишна история (основан през 1899 г.). От 1998 г. функционира като еднолично търговско дружество с принципал МРРБ. Предметът му на дейност включва научноизследователска, иновационна, експертно-консултантска, изпитвателна, сертификационна, проектантска и инженерингова дейност в областта на строителните технологии, материали и продукти, конструкции на сгради и съоръжения (включително и антисеизмичното им осигуряване), земна механика и фундиране, строителна физика, -химия и -изолации, строителни машини, технологично и електрооборудване на строителни производства.

За качеството на строителството в България, за най-важните задачи на института разговаряме с неговия управител Мая Косева.

- Г-жо Косева, нека поставим пръст в раната още в началото на нашия разговор. Напоследък се появиха критики за качеството на строителство у нас - жилищно и пътно, засегнати бяха конкретни фирми. Както отбелязахте в едно интервю, гражданственост у нас придоби фразата "ремонт на ремонта". Имат ли основания критиките, според Вас?

- Обществото ни наистина е чувствително по темата за некачественото строителство и честите ремонти. Но не намирам за редно да се хулят строителни компании.

В това отношение смятам, че трябва да се изгради цялостна работеща система за реален контрол върху целия строителен процес и най-вече издаването на сертификати и български технически одобрения (БТО) и резултати от изпитвания на строителни материали, строителни продукти и изделия.

Трябва да е ясно къде и как, в кои лаборатории и чрез какви методи са проведени съответните изпитвания, чий подпис удостоверява съответният протокол или сертификат. Да се персонализира отговорността на всеки един участник в цялостния строителен цикъл - от проектирането, през възлагането, през влагането на строителните продукти, строителството и приемането на обекта. Само тогава ще имаме ясна представа и пълна прозрачност на целия строителен цикъл и пълна персонална отговорност на всеки един от нас.

В изпитвателните ни лаборатории често се предоставят за изпитване проби от материали и продукти за влагане в строителни обекти. Не рядко се случва част от изпитваните характеристики на пробите да показват стойности дори по-ниски от минимално изискуемите по техническа спецификация на продукта и съществено отличаващи се от тези в декларациите, издавани от производителя.

В този смисъл нашият институт откри през септември две нови лаборатории в сектор "Строителна химия и изолация". Надяваме се това да допринесе за повишаване на качеството на изпитванията и да продължи да утвърждава НИСИ като водещ център за компетентност в строителния бранш.

- Добре, а какво трябва да се промени, според Вас, за да се гарантира качеството, както се изразихте, в цялостния строителен цикъл?

- Във времето на големи инвестиции в строителството, особено с държавно общинско участие, препоръчваме строители и (или) инвеститори да извършват контролни изпитвания на проби от продуктите преди влагането им в строежа. Това ще даде възможност да се установи доколко те отговарят на изискванията на проектите, на техническите спецификации (включително национални приложения) на продукта и на декларациите, издадени от производителя.

Защо това е важно: защото ще гарантира спазването на проектните изисквания и сигурността на сградите и съоръженията, ще се предотврати в голяма степен некачественото строителство с последващи огромни ресурси за възстановяване, укрепване и ремонти.

- А ще помогнат ли предложените законови изменения за контрола в строителството?

- За да се повиши ефективността в цялостния строително-инвестиционен процес, би следвало да се завиши контролът на всички нива, както на органите, които разрешават пускането на строителните продукти на пазара, така, и най-вече, контролът на строежите. В много случаи документите, които се приемат при актуването на строежите, не отговарят на изискванията на съвременните регламенти и наредби, т.е. трябва да се повишава компетентността и взискателността на строителния надзор.

В този смисъл подкрепяме предложените изменения в Закона за устройство на територията (ЗУТ), фирми за строителен надзор да не могат да сключват договори за изпитване в лаборатория на строителя или свързани с него лица, когато упражняват строителен надзор на строеж, изпълняван от същия строител. Това е един от начините, който ще даде възможност да се оптимизира контрола върху строителния процес и да дисциплинират участниците в него.

Нормативната уредба в областта на строителството се актуализира непрекъснато в съответствие с европейските регламенти и националните ни условия и приоритети. Нашите специалисти участват в работните групи, които разработват и актуализират специализираната нормативна и поднормативна база.

- Да поговорим за института, който ръководите. Бихте ли споделили какъв е приносът на НИСИ, който отбеляза 120-годишнината от създаването си, за подобряване на качеството на строителството?

- Годишно в нашите лаборатории се извършват повече от 50 000 изпитвания на строителни материали и продукти. По наша преценка като цяло те отговарят на нормативните изисквания.

Известни сме в строителния бранш с нашата взискателност и безкомпромисност по отношение на проверките и изпитванията. За съжаление не всички организации, извършващи оценяване на строителните продукти, са на такова ниво. Това води до влагане в строежите понякога и на строителни продукти, които не покриват всички изисквания.

Сътрудниците на Института са признати експерти на национално и европейско ниво в областта на професионалната им специализация и системно участват при решаването на сложни технически проблеми от строителната и съдебна практика чрез изготвяне на технически експертизи и становища.

- Може ли да дадете конкретен пример?

-Примерите са десетки. Работим по изпитване и проверка на влаганите строителни материали за новоизграждащ се пътен участък с възложител МРРБ. Това показва засиления контрол на държавата по отношение на новостроящите се пътища.

Сега е много актуална темата за строителството на АМ "Хемус".

НИСИ има своята историческа роля при изграждането на най-внушителния виадукт на Балканите - този на АМ "Хемус" (48 км). Научноизследователската дейност за установяване на възможностите за постигане на проектните показатели започва през 1990 г. Дейността обхваща проучване и изследване на материали за бетон, разработване на нови материали, определяне на якостни характеристики и т.н.

Всички съставни материали за бетон, разработени от екипи на НИСИ в периода на строителството, са постигнали проектните изисквания и доказват, че връхната конструкция на съоръжението може да се изгради с български материали и български строителни фирми. Това е голям успех за българския строителен бранш по онова време. Български научен институт и български строителни фирми доказват с този обект, че са достигнали нивото на водещи световни фирми в мостостроенето.

Тук мога да добавя, че до края на годината ни предстои подписване на договор за изпитвания по АМ "Хемус" с "Автомагистрали" ЕАД. Както се казва, след почти 30 години НИСИ отново ще се върне на картата на магистрала "Хемус".

И в момента наш екип с гл.ас. д-р инж. Виктория Василева и гл.ас. инж. Емил Пенев са в Турция за провеждане на сертификационен одит за оценяване на съответствието на стоманено-еластомерни лагери за конструкции.

Екип с гл. ас. инж. Ганка Пеева и гл. ас. инж. Камелия Глушкова са на одит в Сърбия. За нас е гордост, че НИСИ е упълномощен от белгийски и немски институти за вземане на проби от минерална вата във връзка с международно сертифициране.

В момента приключва голямо изпитване на дървени огнеупорни врати за наш клиент от град Ижевск, Русия.

- Има и други изпитвателни лаборатории на пазара, защо производителите да изберат вашата?

- В страната има акредитирани немалко лаборатории и ние работим в условията на сериозна, често пъти нелоялна конкуренция. Но пък именно принципите на пазарната конкуренция са в основата на всяко развитие.

Бих изтъкнала, че ние сме нотифициран орган от ЕК за сертификация на строителни продукти по хармонизирани европейски стандарти, оторизиран орган за оценяване на съответствието на строителни продукти и издаване на БТО за съответствие с националните изисквания съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. на МРРБ за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

Работим в тясна връзка с колегите от Института за пътища и мостове към Агенция "Пътна инфраструктура", с Научноизследователския център "Безопасни пътища" към УАСГ и др.

- Като споменахте пазарни условия, стигат ли вашите разработки до реалния бизнес и как могат да му бъдат от полза?

- Висококвалифицираните специалисти на НИСИ - професори, доктори на техническите науки, строителни инженери, инженер-химици, решават теоретични проблеми и иновационни задачи в областта на строителната наука и практика, могат да участват в проекти за усъвършенстване на строителните технологии, конструкции и продукти, в разработване на нови технологии и технически решения за проектиране, строителство и поддържане на строежите.

Както вече споменах, наши специалисти участват и в разработването на свързаната със строителството техническа нормативна база.

За съжаление обаче строителният бизнес в България не е склонен да отделя бюджет за решаване на теоретични проблеми и иновационни задачи. Разчита се на утвърдени в световната практика технологии и продукти.

- В заключение г-жо Косева, бихте ли проследили съвсем накратко историята на института.

- Тази година е юбилейна за Научноизследователския строителен институт. През 1899 г. се създава Лаборатория към Постоянната комисия към тогавашното Министерство на обществените сгради, пътища и благоустройство със задача да контролира качеството на внасяните от чужбина строителни материали.

През 1954 г. се обособява НИСИ - един от първите научни институти в България. Той е оборудван с най-модерната за времето си експериментална техника, изграждат се лаборатории. Това са и годините, в които в НИСИ работят десетки строителни инженери, проектанти, архитекти.....или както ние се шегуваме, нито един километър вертикално или хоризонтално строителство не се е случвало без строителната експертиза на Института.

От 1997 г. НИСИ се преобразува в търговско дружество с принципал Министерството на регионалното развитие и благоустройството, а през 2018 г. в НИСИ се влива Научноизследователският институт по строителни материали (НИИСМ).

Атестат за нашите технически възможности са множеството изградени строежи, издадените технически документи и сертификати, както и обучените специалисти.

Утре е така дългоочакваното юбилейно честване на 120-ата годишнина от създаването на НИСИ. Поканили сме дългогодишни ръководители на Института, бивши служители, партньори от страната и чужбина. Ще връчим юбилейни грамоти и награди на отличени специалисти.

Щастливи сме, че в навечерието на празника на Института заработи и новият ни електронен сайт nisi.bg. Той е изработен изключително професионално и прецизно и отговаря напълно на новите съвременни изисквания, с което ще подобрим връзката между Института и потенциалните ни клиенти.

И тъй като сме в навечерието на най-светлия Християнски празник Коледа, искам да пожелая на екипа на Дир.бг и хилядите му читатели преди всичко здраве, успехи през Новата година и повече поводи за добри новини!

още новини

Пишете ни
централен офис
бул. "Никола Петков" 86
гр. София, 1000
България
ул. "Илия Бешков" 1
гр. София, 1000
България
© 2019 nisi.bg | Всички права запазени! Информацията и документите на уебсайта на Научноизследователския строителен институт (НИСИ) са обект
на защита на авторското право и други форми на защита на интелектуалната собственост. В сайта са използвани снимки и илюстрации на НИСИ, "Булфото" и iStock by Getty Images/Guliver Photos.