Научноизследователски
строителен институт

НИСИ запазва своето стратегическо място в изследователската дейност в строителството

Благодаря на в. Строител за възможността да споделяме проблеми в строителния бранш и да търсим работещи решения!

Това, което определя в. „Строител“ и го отличава от останалите издания, е, че не просто поставя проблемите в сектора, а търси обществена дискусия

Г-жо Косева, как се развива дейността на Научноизследователския строителен институт през 2022 г.? Каква е равносметката Ви за 2021 г.? Какво успяхте да свършите и за какво не Ви стигна времето? Кое бихте определили като най-голям успех?

Благодаря на в. „Строител“ за интереса към нашето дружество.

Трудно е да дефинираш успех в настоящата тревожна ситуация с ескалиране на напрежението в Украйна, с неизвестните последици от военния конфликт и в същото време убедително да се справяш с всички възникващи от това проблеми. Анализирайки сложната геополитическа и икономическа обстановка в България и света, все по-трудно е да се ангажираме с точни и ясни финансово-икономически прогнози, както и средно и дългосрочно планиране за развитие на компаниите. Или ако мога да перифразирам: „В момента най-добрата прогноза е да не се правят прогнози“.

През последните две години бяхме свидетели на това как световни макроикономисти и анализатори буквално „катастрофираха“ в своите годишни прогнози и очаквани резултати.

Разбира се, равносметката, че през 2021 г. българската икономика постигна растеж с над 4,2%, не може да не ни радва, но истината е, че реално БВП не успя да достигне нивата от 2020 г. Свидетели сме, че към настоящия момент не се сбъдва и прогнозата за увеличение на БВП с 3,7% за тази година.

Общата тенденция в страната в пълна сила се отнася и до резултатите на НИСИ.

Нашите изводи показват, че за 2021 г. дружеството постигна сериозен и устойчив ръст в развитието си. След повече от 15 г. за втора поредна година, както и за първото тримесечие на тази, НИСИ приключи с положителен финансов резултат. И това е сериозен успех за нас. Зад него стои изключителният труд, самодисциплина и всеотдайност на екипа на НИСИ, който в тази сложна нестандартна обстановка показа адаптивност и гъвкавост, мотивация и решимост да бъде носител на новостите в бранша и да утвърждава името си на сериозна експертна институция.

През 2021 г. положихме неимоверни усилия, за да задържим темпа на развитие на дружеството, преодолявайки редица кризи, като пандемията от коронавирус, високия ръст на инфлацията, нестабилната политическа обстановка, а от повече от месец прибавяме към всичко това и войната в Украйна, която внася нова допълнителна нестабилност в региона.

За съжаление от края на 2021 г. и началото на тази инфлацията завладя света. В Европа тя достигна 5,8%, а в енергийния сектор - рекордните над 31%, и продължава да расте. Споделям тези факти, които са изключително тревожни за нас, тъй като в последните 12 - 15 г. това е най-високият ръст на инфлация и очаквано не бяхме подготвени за това.

Негативният ефект от новите цени на енергоносителите, както и липсата на компенсации за бизнеса при увеличените цени на газа поставиха Института в сложна финансова ситуация, изпитания и предизвикателства, на търсене на нови и често нестандартни решения и модели. И въпреки кризите, които следваха една след друга, резултатите показаха, че ръстът на развитие на дружеството е стабилен и устойчив.

Добрата новина е, че НИСИ запазва своето стратегическо място в изследователската, изпитвателна и сертификационна дейност в строителството, налага се като търсен и уважаван партньор на Балканите и Европа.

Кои са най-важните проекти, по които работи секторът за изследователска и иновативна дейност в НИСИ? Кои са приоритетните краткосрочни цели на НИСИ?

В своята над 120 г. история Институтът е записал години на забележителен подем и растеж и за жалост - такива на застой и дори разруха. От малка лаборатория към Министерството на обществените сгради, пътища и благоустройство за изпитване на строителни материали през далечната 1899 г. до годините, в които е наброявал 1000 - 1800 специалисти, инженери, проектанти, архитекти с поделения във всички окръжни градове в страната, с десетки обекти в Европа, Азия и Африка, до днес Институтът е запазил високия си дух, енергията на хората и експертния си потенциал.

НИСИ не е само научен институт. НИСИ е институция. И защитава името и репутацията си всеки ден, всеки протокол, всяко изпитване, всеки сертификат и БТО.

Нашата основна дейност – научноизследователска, изпитвателна и сертификационна, е пряко свързана със строителния сектор, а както е известно, той е сред най-пострадалите в последните две години.

Основната задача, която стоеше и стои пред мен като ръководител на НИСИ, е на първо място да запазим живота и здравето на служителите, да създадем нормална обстановка за работа, точни графици на заетост и на следващо място – да запазим и разширим основния обем и обхват на дейност на Института.

Друга важна цел е да реализираме втори етап от амбициозна програма за устойчиво развитие на Института, която включва няколко ключови направления, сред които е продължаване на процеса по дигитализация на НИСИ. Останалите задачи на програмата са: решително увеличаване на пазарния дял на дружеството в страната и в чужбина, приоритетно страните на Балканите, където имаме сериозен натрупан опит; повишаване на качеството на предлаганите услуги и утвърждаване на марката НИСИ като синоним на безкомпромисност и професионализъм; разширяване на дейността за оценяване на съответствието на строителни продукти с националните изисквания по реда на Наредба №РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Р. България; разширяване на обхвата на акредитация с нови методи на изпитване.

Тук не мога да не отбележа още един положителен факт. Има прекрасна мисъл, която в НИСИ често цитираме: „Избери най-трудния път. На него никога няма да срещнеш конкуренция!“

И докато през 2020 – 2021 г. водещи компании в бранша преструктурираха производства и съкращаваха хора, ние запазихме всички свои специалисти, без да съкратим или уволним нито един служител. Нещо повече - през миналата година НИСИ разшири обхвата на акредитация от ИА БСА с нови изпитвания, които да отговарят на актуалните потребности в строителния отрасъл, свързани с укрепване на свлачища, срутища, строителство и ремонт на тунели, жп линии и др. С това разширение на акредитацията НИСИ се утвърди като лидер в областта на изпитвания на инжекционни анкери и динамични изпитвания, свързани с умора на стоманобетонни траверси.

В последните години укрепването на свлачища и обекти от пътната и жп инфраструктура масово се извършва с изпълнението на инжекционни анкери (IBO) и почвени гвоздеи (SN). За съжаление тяхното поведение все още не е достатъчно добре изяснено. Различните нормативни документи, по които се изчисляват анкерите, дават вариация в носещата им способност, стигаща до 10 пъти!

С извършването на изпитване на инжекционни анкери НИСИ отговаря на въпроса: дали носещата способност на анкерите отговаря на заложената такава в проектите. Ето защо е толкова важно изпитването и изследването на инжекционните анкери.

През 2021 г. сложната финансово-икономическа обстановка наложи редуциране на част от инвестиционната програма и техническото и технологично дооборудване на лабораториите на Института. И въпреки намалените обеми на работа и неритмичните доставки успяхме да закупим последно поколение уред, произведен от канадската компания Thermtest, за измерване на топлопроводимост, топлинна дифузия и специфична топлина.

Моделът на уреда е Heath Flow Meter-100, в който са интегрирани лесна за използване бърза техника за измерване на топлопроводимост, термично съпротивление на изолационни продукти, строителни материали, опаковки, сглобки и други. Измерването на топлопроводимостта е показател за способността на даден материал да провежда топлина и може да бъде критично за определяне на енергийната ефективност и топлинните характеристики на материалите. Топломерът на фирма Thermtest HFM-100 е проектиран да съчетава най-висока точност, повторяемост, най-широк температурен диапазон и водещи в индустрията характеристики, всичко това с изключителна финансова стойност. Работи по международните стандарти: ASTM C518, ISO 8301 и EN 12667.

Лабораторията ни „Строителна физика” активно работи по измерванията, свързани с нормите на шум и шумоизолации. НИСИ се довери на първокласната акустичната апаратура на датската фирма Brüel & Kjær. 

Лабораторията ни „Строителни конструкции и земна механика“ е оборудвана с нов ултразвуков уред за безразрушително изпитване на бетон и скални материали за установяване на структурни повреди в материалите и конструкциите, определяне на динамичен модул на еластичност, а косвено – и за оценка на якостните характеристики на материала. Позволява прилагането на най-съвременни методи при извършване на лабораторни изпитвания (например за мразоустойчивост) и при обследване на строителни конструкции.

От миналата година НИСИ разполага и с осъвременена версия на апарата Los Angeles за изпитване на дробимост на добавъчни (скални) материали. Същият се прилага и при изследване на влиянието върху якостните характеристики на материала, на циклично замразяване и размразяване и при термичен шок.

Според Вас с какви предизвикателства ще се сблъска строителният сектор през настоящата година?

Предстои поредната трудна година за бранша. От една страна ще е необходимо да бъдат преодолени последиците от пандемията COVID-19. На следващо място ще стои въпросът със справяне с непрекъснато растящата инфлация и повишените цени на енергоносители и строителни материали. И, разбира се, най-големият проблем - войната в Украйна и нестабилната политическа обстановка в Европа и света.

Ако предварителната икономическа прогноза на ЕК за България от февруари т.г. се сбъдне и очакваното нарастване на БВП с 3,7% през 2022 г. се случи и се достигне равнището на производство отпреди кризата, без съмнение строителният бранш ще „се изправи на крака“ сравнително бързо и се надявам да усетим ръст още през второто полугодие на 2022 г. Правя тази уговорка, ако цените на горивата паднат под рекордните си стойности и ако се запази годишен ръст на инфлацията от 10%. Но и при най-оптимистичните прогнози в следващите няколко години очаквам спад в жилищното строителство. От началото на 2022 г. наблюдаваме намаление от над 25 - 30% в производството на бетон. В по-слабо населените региони то е почти 50%. В общественото строителство очакваме да продължи изпълнението предимно на инфраструктурни проекти с финансиране от еврофондове и от бюджета.

Как ще се отрази по-малкият обем по отношение на качеството в строителството – това изцяло зависи от дейността на участниците в този процес. Дано видим избор на доставчик на строителен продукт не по най-ниска цена, а по неговото качество. То би трябвало да се приема не само по представена декларация за характеристиките и сертификат на производителя. В Европа широко се използва контролът на строежа, вземане на определено количество проби от доставката и изпитването им по съответния стандарт преди влагането им в строежа. Спазването на предписаната технология на изпълнение също е много важно. Всичко това ще предотврати влагането на несъответстващи продукти в строежите. Обществото като цяло ще спечели от качество и по-ниски разходни норми.

Изцяло подкрепяме усилията на вицепремиера и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов и решението да бъдат продължени инвестициите в инфраструктурни обекти. Политиката на откритост и диалог, публичното обсъждане на ключови пътни проекти и на най-сериозните проблеми в строителния бранш ни дават оптимизъм, че ще бъде преодоляно изоставането в сектора последните две години.

За първи път е разработена Интерактивна карта за развитие на транспортни инфраструктурни обекти до 2040 г., което е гаранция за ясни критерии при планиране и финансиране на заложените проекти.

След повече от 30 г. в МРРБ се постави въпросът за нов закон за инфраструктурата, който да улесни изграждането на стратегическата инфраструктура в страната. НИСИ ще се включи активно в общественото обсъждане на проектозакона.

И не на последно място - както и други компании в бранша, очакваме съществен принос и тласък за растеж по Националния план за възстановяване и устойчивост и европейските програми.

НИСИ извърши изпитвания на стенни и покривни термоизолационни сандвич панели съгласно стандарт БДС EN 14509:2013. Какво показаха те?

Както е известно, съществуват различни термоизолационни сандвич панели. Основно се различават по вида на топлоизолационния материал, който може да бъде полиуретанова пяна, полиизоцианурат и минерална вата.

Носещата способност на термопанелите се определя от съвместната работа на изолационния материал и двата листа профилирана ламарина, между които е поставен.

Поради използването на термоизолационни материали (с различни характеристики) носещата способност на термопанелите е различна. Именно тук е ролята на НИСИ да определи носещата способност на термопанелите при изпълнение с различни видове изолационен материал. Тези носещи способности ще бъдат от полза на инженерите конструктори при проектирането на стенните и покривните конструкции на редица промишлени и складови сгради.

Сътрудничите ли си с университетите, за да привличате необходимите Ви кадри?

Проблемът със специалистите стои нерешен от години. Спецификата на работа на НИСИ изисква висококвалифицирани и подготвени кадри във всички аспекти на научноизследователската дейност. Обучението дори и на един млад специалист изисква дългосрочна менторска програма, ежедневни практически занимания и отдаденост към професията. Годишно подготвяме средно между 3 и 7 човека, но за жалост не успяваме да задържим всички. Голяма част от обучените специалисти предпочитат кариерно развитие в чужбина и това е сериозен проблем. Причините са много и нееднозначни и те основно се свеждат до липса на желаните ръст на заплащане и материално стимулиране, недостатъчно инвестиране в технологично оборудване, незадоволителни условия на труд, отсъствие на платени стажантски програми и др.

В постоянен контакт сме с колеги от средни и висши училища и университети, но е необходимо още по-тясно сътрудничество и партньорство в тази насока.

Какви законодателни промени са необходими, за да стане по-ефективен строително-инвестиционният процес? Подкрепяте ли инициативата на Консултативния съвет на браншовите организации в сектор „Строителство“ за създаване на кодекс за устройствено планиране и строителство?

Специалисти и сътрудници на НИСИ участват в редица работни групи на МРРБ и други институции в разработването на нормативни документи, стандарти и инструкции и технически ръководства. Активно се включихме в обсъждането на промените в Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подкрепяме приетите изменения, които не допускат сключване на договори на фирми за строителен надзор за изпитвания в лаборатории на строителя или свързани с него лица.

НИСИ е деен участник и в обсъждането на последните законодателни промени в ЗУТ за строежите IV - VI категория. Считаме, че повишените отговорности на ДНСК в строителния процес ще допринесат за решаване на редица практически въпроси по прилагане на нормативната уредба и по отношение на текущия контрол в строителството.

Как ще продължите да си сътрудничите с Камарата на строителите в България? Планирате ли съвместни инициативи?

В последните няколко години НИСИ активно сътрудничи в изготвянето и прилагането на съвместни разработки и стандарти и с Камарата на строителните инженери в Германия, Австрия, Франция, Испания, Полша, Унгария и др.

НИСИ е член на КСБ от 2 г. и участва и подкрепя редица инициативи и проекти, организирани от ръководството на КСБ. Все още има много неизползвани възможности за работещо партньорство и се надявам в близко време да активираме съвместната си работа.

Като единствен държавен научен институт в сферата на строителството и с висококвалифициран експертен потенциал очакваме сериозно партньорство със строителните компании особено в областта на големи инфраструктурни обекти и такива от национално значение.

Какво мислите за в. „Строител“? Полезно ли е за Вас изданието? Какво ще пожелаете на читателите?

Безспорно в. „Строител“ се наложи като естествен лидер в информираността на обществото по ключови теми в строителния бранш. През последните години между НИСИ и в. „Строител“ се изгради полезно сътрудничество. Ние високо ценим и благодарим за предоставената възможност да споделяме с читателите на вестника нашия положителен опит и практики по актуални теми в рубриката „Наука и образование“ и не само.

Това, което определя в. „Строител“ и го отличава от останалите издания, е, че медията не просто поставя проблемите в сектора, а търси обществена дискусия в решаването на предизвикателствата, които стоят пред българската строителна индустрия.

По повод 13-ата годишнина на в. „Строител“ желая на целия екип здраве, нови творчески успехи и енергия да отстоява мястото си на обективна и безпристрастна медия!

А на многобройните читатели на вестника пожелаваме мирна и здрава година и повече добри новини!

още новини

Пишете ни
централен офис
бул. "Никола Петков" 86
гр. София, 1000
България
ул. "Илия Бешков" 1
гр. София, 1000
България
© 2019 nisi.bg | Всички права запазени! Информацията и документите на уебсайта на Научноизследователския строителен институт (НИСИ) са обект
на защита на авторското право и други форми на защита на интелектуалната собственост. В сайта са използвани снимки и илюстрации на НИСИ, "Булфото" и iStock by Getty Images/Guliver Photos.