Научноизследователски
строителен институт

Инж. Цветана Гюрова, директор на Изпитвателен център по строителство към НИСИ:

Контролът на строежа е изключително важен

Българските производители на бетон са на много високо ниво

Георги Сотиров

Инж. Гюрова, освен че носите една от най-известните строителни фамилии у нас, Вие сте и бивш член на УС на Асоциацията на производителите на бетони в България и признат експерт в областта на строителните материали. Бихте ли коментирали изключително важната тема във Вашата област – значимостта на бетона за носимоспособността на конструкциите.

Всъщност тя е най-важната… Всички изпитвания на строителните продукти и дейности по оценяване на съответствието им са с цел да се докаже пригодността им за устойчивостта и безопасността на строителните съоръжения, в които се влагат. От строителните продукти от първостепенно значение са бетоните и армировъчните стомани, както и металните носещи елементи. Те осигуряват носимоспособността на конструкциите, докато останалите – лепила, бои, мазилки, настилки, изолации, дограми и т.н., нямат носеща функция, могат да се подменят сравнително лесно и не оказват значимо влияние за устойчивостта на конструкцията.

Металите излизат заводски напълно завършени и при тях осигуряването на качеството и контролът са по-лесни. Производителите на бетони всъщност правят и доставят на строежите бетонни смеси с декларирани характеристики. Втвърденият бетон е продукт на производителя на бетонната смес и на строителя. Документи за качеството на бетона обаче официално издава само производителят на бетонната смес и носи цялата отговорност за положения бетон, което не е съвсем коректно.

Строителните фирми знаят, че произвежданите бетонни смеси се подлагат на сериозен контрол и сертификация и се оценяват по най-строгата процедура.

Производителите получават сертификат за продукта обикновен бетон, в приложението на който са изброени всички оценени еднозначно кодирани състави с необходимите характеристики: якости, водонепропускливост, мразоустойчивост, класове по въздействие на околната среда, съдържание и вид на свързващо вещество, водоциментно отношение, съдържание на хлориди, консистенция, максимален размер на добавъчния материал. Те извършват и производствен контрол чрез проби от текущо производство по строги правила, определени в националното ни приложение за бетони. В декларацията за характеристиките, издавана от производителя за клиента, се цитират кодираните състави, по които са изпълнени бетонните смеси, характеристиките им и данни от производствения контрол. Обикновено тази декларация у нас е единственият документ за качеството на бетона, който остава в документацията на строежа.

Дали обаче доставената бетонна смес отговаря по качество на заявката на строителя? С други думи – къде е мястото и ролята на контрола? При производителите на бетони или на строежите?

Логичен въпрос. В Европа за бетона се издава сертификат за производствения контрол, който производителят на бетон спазва, а на строежите широко е разпространен контрол на доставената бетонна смес за доказване идентичността й със заявените характеристики, т.е. строителят контролира дали това, което получава, отговаря на заявката му.

Обикновено на строежа се контролира дали подвижността (консистенцията) на бетонната смес отговаря на заявената. Вземат се и проби за доказване якостта на бетона със заявената. Това се извършва от представители на акредитирани лаборатории или специалисти на строителя, обучени по съответните стандарти за изпитвания. След вземането на пробите е много важно те да отлежават във фургон на строежа при температура около 20оС, покрити с найлони до следващия ден. Да не се транспортират веднага до лабораториите за изпитване – вибрациите при транспорта разрушават първоначалните якостни връзки в бетона, които не се възстановяват. Кубчето губи голяма част от якостта си и пробата е компрометирана.

При контрола на строежа за якост се вземат проби от различните бетоновози. Ако пробите са няколко от един бетоновоз, то за якост от този товар се взема средноаритметичната стойност. Изпитването за идентичност за якостта на натиск на строежа е от полза и за производителя на бетон. С него той доказва качеството на доставената бетонна смес и ако то е удовлетворително, то всеки дефект по-нататък в бетона в конструкцията се дължи на грешки в полагането (добавяне на вода в бетонната смес, недобро уплътняване и т.н.) и третирането на положения бетон най-вече в ранна възраст – непредпазване от дъжд, вятър, директно силно слънчево греене, измръзване, ранно натоварване и др. Дефекти в бетона се получават и при грешки в проекта.

Вземането на проби на строежите е особено препоръчително зимно време при ниски температури. Тогава, освен проби за доказване проектната якост и идентичността на бетона, се вземат и проби за определяне момента на декофриране. При ниски и отрицателни температури бетоните в конструкциите набират бавно якост и проектната якост се достига понякога след 2-3 месеца. С пробите се установява моментът, в който строителят може да продължи дейността си при необходимата якост на бетона.

Много важно е за даден строеж още на етап проект правилно да се заложат проектните характеристики за бетоните, които строителят впоследствие трябва да изпълнява.

Тук искам да обърна внимание на нещо много важно – на Е-модула на бетони, подложени на динамично натоварване, напр. в мостове. При изчислението Е-модулът се взема от таблици, направени преди повече от 50 г., когато циментите бяха с по-ниска якост и повече като количество в кубик бетон и когато не се влагаха химични добавки. Сега бетоните са със съвършено друга структура при съпоставима якост на натиск, а оттук и Е-модулът е по-различен. При голяма разработка преди десетина години, възложена на НИСИ от МРРБ по наше настояване от наблюденията ни, се установи, че бетоните в цялата ни страна са със значително по-ниски Е-модули от тези, заложени в еврокодовете за проектиране. Експериментално бяха изпитани над 100 проби от цялата страна. Затова абсолютно задължително е, преди да се проектира, експериментално да се определи

Е-модулът на бетони по строга рецептура, по която ще се изпълнява впоследствие бетонът. Получената стойност на Е-модула трябва да залегне в изчисленията на конструкцията.

Напоследък доста се обсъжда състоянието на ВиК съоръженията в страната, което прави водонепропускливите бетони много актуални.

Абсолютно вярно. Класовете по водонепропускливост са добре познати на проектантите ни. Важно е да се знае, че ако положените бетонни смеси отговарят на изискванията за клас по водонепропускливост при лабораторни изпитвания, то на строежа трябва да се спазят и други изисквания – много добро уплътняване, никакво добавяне на вода, избягване на фуги при прекъсване на бетонирането. При такива, както и при конструктивни фуги, задължително се полагат набъбващи хидроизолационни ленти, спиращи водата. Минималната водонепропускливост на конструкцията се осъществява най-вече от строителя. Прави впечатление, че масово в проектите се предписват класове по водонепропускливост Cw0,8 и Cw1,0, които отговарят на воден натиск към бетона съответно 80 m и 100 m воден стълб. Това са изисквания за хидротехническото строителство, а не за жилищното например.

Много по-интересни и разумни са изискванията на евронормите. Затова е добре проектантите да се обърнат към европейския метод на изпитване. Той е по-лек, а изискването е по-точно и по-стриктно с оглед устойчивостта на конструкцията. При него конструкторът предписва максимално допустимото проникване на водата в mm при налягане 0,5 МРа.

Управителят на НИСИ Мая Косева обяви от страниците на в. „Строител“, че НИСИ и КСБ могат да инициират широка обществена дискусия за качеството на строителството. Според Вас на какво трябва да се обърне внимание?

Да, ние сме убедени, че подобна дискусия е изключително полезна и навременна и ние имаме амбицията и капацитета да бъдем активни участници в нея.

Искам да засегна актуалната тема „Ремонт на ремонтите“, като да наблегна на качеството на бетонните изделия за настилки – плочи, павета и бордюри. До въвеждане на европейските норми важаха българските стандарти с високи изисквания и повечето производители ги спазваха, защото трябваше да показват протоколи от изпитвания за доказване на качество. У нас климатичните условия са сред най-тежките в Европа. През зимата почти всяко денонощие е един цикъл на замразяване и размразяване – нощи с отрицателни температури, а денем има часове с температури над 0оС. Тези цикли и солите, хвърляни против заледяване, съсипват нискоякостните бетони. Европейските норми за тези изделия дават възможност за производство и на такива с много по-ниски стойности на характеристиките от някогашните изисквания у нас.

Затова проектантите задължително трябва да отбелязват и класа (или минимални стойности) за всички характеристики на бетонните изделия. Написването само „бетонни тротоарни плочи” не е достатъчно. Това означава, че нямаш претенции към класовете по якост, водопопиваемост, мразоустойчивост, изтриваемост, т.е. позволяваш да се положат и най-калпавите изделия. Трябва внимателно да се следи и за дебелината на тротоарните плочи. Изпълнени от един и същи бетон плочи с два пъти по-малка височина се чупят при четири пъти по-малък концентриран товар.

Ето защо контролът на строежа е изключително важен. Преди да се вложат в настилките, заинтересованите лица – инвеститор, строител, надзорник – би трябвало да вземат образци от всяка доставка на плочи, павета или бордюри и да проведат изпитвания в независима лаборатория. Получените стойности трябва не само да отговарят на зададените в проекта, но и да съответстват на декларираните от производителя, въз основа на което е спечелил търга. Това много лесно се урежда в договорите между инвеститор, строител и доставчик на бетонните изделия и влагането на нискокачествени изделия може да се избегне.

В заключение – големите български производители на бетон са на много високо ниво както по качество на производството, така и по технологично оборудване и обслужване, които са взаимно обвързани. По класацията на гиганта в строителната техника „Либхер” български производител на бетон е в топ 5 на Европа. На практика добрите производители на бетон могат да изпълнят и най-сложните изисквания към бетоните. Някои имат готовност например да произведат и специален бетон с якост на натиск 140 МРа, но на съответната цена и при съответната технология, разбира се. Подходящ е за бързо възстановяване на динамично натоварени стоманобетонни конструкции – най-вече в пътната инфраструктура, жп транспорта, фундаменти на турбини и други тежки машини и т.н. Производството на бетон като голям обществен продукт в София и в големите градове у нас е почти изцяло в български ръце. Щастлива съм, че имам, макар и малък, принос за това.

още новини

Пишете ни
централен офис
бул. "Никола Петков" 86
гр. София, 1000
България
ул. "Илия Бешков" 1
гр. София, 1000
България
© 2019 nisi.bg | Всички права запазени! Информацията и документите на уебсайта на Научноизследователския строителен институт (НИСИ) са обект
на защита на авторското право и други форми на защита на интелектуалната собственост. В сайта са използвани снимки и илюстрации на НИСИ, "Булфото" и iStock by Getty Images/Guliver Photos.