Научноизследователски
строителен институт

„Научноизследователския строителен институт – НИСИ ЕООД“ е нотифициран орган, определен от Европейската комисия за изпълнение на задачи, свързани с оценяване на съответствието на строителни продукти в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011

В рамките на„Научноизследователския строителен институт-НИСИ“ ЕООД работят две лаборатории за изпитване на строителни материали, които са акредитирани от ИА БСА съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018.

Българско техническо одобрение се издава съгласно чл.9, от Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ), обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г. за строителни продукти, които се произвеждат и влагат в строежи на територията на Р. България

Институтът разполага с необходимите специалисти с пълна проектантска правоспособност и изготвя инвестиционни проекти по всички части, както за нови строежи, така и за възстановяване и реконструкция на съществуващи. Имаме натрупан опит в изготвянето на проектни решения за …

Сътрудниците на Института са признати експерти на национално и европейско ниво в областта на професионалната им специализация и системно участват при решаването на сложни технически проблеми от строителната и съдебна практика чрез изготвяне на …

„Научноизследователският строителен институт-НИСИ“ ЕООД развива научно-изследователска и иновационна дейност в следните области и направления

През годините от НИСИ са излезли много строителни специалисти във всички области на строителството. Редица преподаватели във висшите строителни университети и БАН (професори, доценти, асистенти) са започнали своята кариера в Института

Пишете ни
централен офис
бул. "Никола Петков" 86
гр. София, 1000
България
ул. "Илия Бешков" 1
гр. София, 1000
България
© 2019 nisi.bg | Всички права запазени! Информацията и документите на уебсайта на Научноизследователския строителен институт (НИСИ) са обект
на защита на авторското право и други форми на защита на интелектуалната собственост. В сайта са използвани снимки и илюстрации на НИСИ, "Булфото" и iStock by Getty Images/Guliver Photos.