Научноизследователски
строителен институт

Обяви

РЕМОНТ НА ПОКРИВНО ПРОСТРАНСТВО НА АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА НИСИ

Във връзка с извършване на авариен ремонт на покривно пространство на сграда с адрес: гр. София, бул. „Никола Петков” № 86, НИСИ ЕООД набира оферти за изпълнител.

Оглед на покрива ще се извършва всеки работен ден от 12.04 до 22.04.2024 г. между 10.00 и 16.00 часа

Срокът за подаване на оферти е до 16.00 часа на 23.04.2024 г. в деловодството на НИСИ.

За допълнителна информация моля да се свържете с нас.

Лице за контакти: Деница Тодорова, моб.тел. 0883323956, имейл: nisi@nisi.bg

12.04.2024 г.

                                              

 

ПОКАНА

от НИСИ ЕООД, гр. София за представяне на оферта за сключване на договор за предоставяне на услуга „Независим финансов одит на годишния финансов отчет на НИСИ ЕООД за 2024 и 2025г.“

            На основание чл. 37 във връзка с чл. 27, т.1 от Закона за счетоводството, НИСИ ЕООД, Ви кани да подадете оферта за сключване на договор за предоставяне на услугата независим финансов одит за 2024 и 2025г.

            Изисквания към кандидатите:

  • Да бъдат със статут на регистриран одитор, съгласно Закона за независим финансов одит или одиторско предприятие, като се посочи регистрирания одитор, отговорен за извършване на независим финансов одит.

            Офертата трябва да съдържа:

  • Документ, удостоверяващ правоспособността на кандидата да извършва одит;
  • Предложение с обща цена, аванс (ако има) за извършване на независим финансов одит.

Офертите се поставят в запечатан непрозрачен плик и се адресират до НИСИ ЕООД на

адрес: гр. София, бул. Никола Петков № 86. Офертите могат да се подават по пощата или на място в Института.

Срок за подаване на офертите – 25.03.2024 г.

15.03.2024 г.

 

НИСИ ЕООД набира оферти от фирми, които да извършат разчистване и изграждане на паркоместа в двора на НИСИ ЕООД с адрес: гр. София, бул. Н.Петков №86

офертите трябва да съдържат:

  • Комбиниран багер /машиносмяна/
  • Извозване на строителни отпадъци /курс/
  • Извозване на земна маса /курс/
  • Полагане на фракция 0-63 мм

Срокът за подаване на оферти е до 10.11.2023 г. в деловодството на НИСИ.

За допълнителна информация моля да се свържете с нас.

Лице за контакти: Деница Тодорова, моб.тел. 0883323956, имейл: nisi@nisi.bg

01.11.2023 г.

 

НИСИ ЕООД набира оферти от фирми, които при необходимост да извозват бетонни кубчета и строителни отпадъци от дворното пространство на НИСИ ЕООД с адреси:

гр. София, бул. Никола Петков № 86

гр. София, ул. Илия Бешков № 1

офертите трябва да съдържат:

  • ед.цена на машиносмяна
  • ед.цена за транспорт
  • срочност за извозване на строителните материали

За допълнителна информация моля да се свържете с нас.

Лице за контакти: Деница Тодорова, моб.тел. 0883323956, имейл: nisi@nisi.bg

 

09.01.2023 г.

 

РЕМОНТ НА ПОКРИВ В СГРАДА НА НИСИ

с адрес: гр. София, ул. „Илия Бешков” № 1

НИСИ ЕООД набира оферти за изпълнител.

Огледи на обекта предвиден за ремонт ще се извършват всеки работен ден от 02.11 до 07.11.2022 г. включително между 09.00 и 17.00 часа.

Срокът за подаване на оферти е до 16.00 часа на 08.11.2022 г. в деловодството на НИСИ.

За допълнителна информация моля да се свържете с нас.

Лице за контакти: Деница Тодорова, моб.тел. 0883323956, имейл: nisi@nisi.bg

01.11.2022 г.

 

АВАРИЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ И ФОАЙЕ В СГРАДА НА НИСИ

Във връзка с извършване на авариен ремонт на покривно пространство и фоайе в сграда на НИСИ с адрес: гр. София, ул. „Илия Бешков” № 1, НИСИ ЕООД набира оферти за изпълнител.

Огледи на обекта предвиден за ремонт ще се извършват всеки работен ден от 02.09 до 09.09.2022 г. включително между 09.00 и 17.00 часа.

Срокът за подаване на оферти е до 16.00 часа на 12.09.2022 г. в деловодството на НИСИ.

За допълнителна информация моля да се свържете с нас.

Лице за контакти: Деница Тодорова, моб.тел. 0883323956, имейл: nisi@nisi.bg

01.09.2022 г.

 

РЕМОНТ НА ПОКРИВНО ПРОСТРАНСТВО НА АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА НИСИ

Във връзка с извършване на авариен ремонт на покривно пространство на сграда с адрес: гр. София, бул. „Никола Петков” № 86, НИСИ ЕООД набира оферти за изпълнител.

Оглед на покрива ще се извършва всеки работен ден от 22.08 до 26.08.2022 г. между 10.00 и 16.00 часа

Срокът за подаване на оферти е до 16.00 часа на 31.08.2022 г. в деловодството на НИСИ.

За допълнителна информация моля да се свържете с нас.

Лице за контакти: Деница Тодорова, моб.тел. 0883323956, имейл: nisi@nisi.bg

19.08.2022 г.

 

ТЪРСИМ ДА НАЗНАЧИМ: ЕКСПЕРТ В СЕКЦИЯ „СТРОИТЕЛНА ФИЗИКА“

Месторабота: гр. София, бул. Никола Петков № 86

Основни изисквания:
– Завършено висше образование – физик или строителен инженер (Предимство е специализация в областта на топлофизиката или акустиката);
– Добро ниво на владеене на английски език писмено и говоримо е предимство;
– Отлична компютърна грамотност;
– Желание за професионално развитие в областта на строителната физика;
– Лоялност и в висока мотивация за работа;
– Професионален опит на подобна позиция в лаборатория- предимство;

Основни задължения:
– Извършване на изпитвания в акредитирана строителна лаборатория по стандарти (БДС EN 12667, БДС EN 12939, EN ISO 10140, БДС EN 1026) и изготвяне на протоколи от изпитвания, становища и проекти в обхвата на строителната физика.
– Непрекъснато самоусъвършенстване свързано с промяна на стандартизационните документи, нормативните документи / Наредби, Правилници, Заповеди, Решения и др./
– Осъществява контролни функции по спазване на стандартните методи за изпитване в лабораторията и безопасните условия на труд;
– Следене на нормативната база в област строителна физика, в това число активно участие в ТК към БИС, в които участва фирмата.
– Комуникация с клиенти.
– Активно участие в развитието на секцията, в това число нови методи за изпитване, нова апаратура, нови насоки на развитие.
– Съблюдава изискванията на Системата за управление на качество, приета в НИСИ ЕООД;

Предлагаме:
– Трудов договор на пълно работно време;
– Възможност за развитие и усъвършенстване в областта на строителната физика, включително и нови разработки, докторантури и т.н.;

При желание за кандидатстване изпратете актуална автобиография.
След разглеждане на кандидатурите, одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю за работа.

05.03.2021 г.

 

 
 

ТЪРСИМ ДА НАЗНАЧИМ: ЕКСПЕРТ В СЕКЦИЯ „СТРОИТЕЛНА ФИЗИКА“

Месторабота: гр. София, бул. Никола Петков № 86

Основни изисквания:
– Завършено висше образование – физик или строителен инженер (Предимство е специализация в областта на топлофизиката или акустиката);
– Добро ниво на владеене на английски език писмено и говоримо е предимство;
– Отлична компютърна грамотност;
– Желание за професионално развитие в областта на строителната физика;
– Лоялност и в висока мотивация за работа;
– Професионален опит на подобна позиция в лаборатория- предимство;

Основни задължения:
– Извършване на изпитвания в акредитирана строителна лаборатория по стандарти (БДС EN 12667, БДС EN 12939, EN ISO 10140, БДС EN 1026) и изготвяне на протоколи от изпитвания, становища и проекти в обхвата на строителната физика.
– Непрекъснато самоусъвършенстване свързано с промяна на стандартизационните документи, нормативните документи / Наредби, Правилници, Заповеди, Решения и др./
– Осъществява контролни функции по спазване на стандартните методи за изпитване в лабораторията и безопасните условия на труд;
– Следене на нормативната база в област строителна физика, в това число активно участие в ТК към БИС, в които участва фирмата.
– Комуникация с клиенти.
– Активно участие в развитието на секцията, в това число нови методи за изпитване, нова апаратура, нови насоки на развитие.
– Съблюдава изискванията на Системата за управление на качество, приета в НИСИ ЕООД;

Предлагаме:
– Трудов договор на пълно работно време;
– Възможност за развитие и усъвършенстване в областта на строителната физика, включително и нови разработки, докторантури и т.н.;

При желание за кандидатстване изпратете актуална автобиография.
След разглеждане на кандидатурите, одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю за работа.

05.03.2021 г.

 

ПОДАРЯВАМЕ изпитани бетонни кубчета с ръб 15 см, запазили целостта си и 80 % от якостта си. Тежат 7,5 до 8 кг.
Подходящи са за зидане на огради, гаражи, временни постройки, основи на малки къщи, дворни пътеки.

23.11.2020 г.

 

ТЪРСИМ ДА НАЗНАЧИМ: ЛАБОРАТОРЕН ТЕХНИК В СЕКЦИЯ “БЕТОНИ, АРМИРОВКИ, СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИЗДЕЛИЯ”

Основни задължения:
Извършване на лабораторни изпитвания на строителни материали и елементи– бетон, армировъчна стомана, скални материали, зидарийни тела, тротоарни плочи, бордюри, стоманобетонни елементи (тръби, капаци за шахти, траверси и др.) под ръководството на инженери;
Забъркване на лабораторни проби от бетон под ръководството на инженери;
Опериране с лабораторните машини и оборудване;
Поддържане на реда и хигиената в лабораторните помещения;
Водене на лабораторна документация – дневници, регистри и формуляри;

Изисквания за заемане на длъжността:
Лоялно отношение към работа;
Техническо образование;
Общи познания и умения за работа с машини;
Опит в лаборатория – предимство

Фирмата предлага:
Трудов договор на пълно работно време 40 ч./седмица;
Въвеждащо обучение относно реда и правилата в лабораторията, лабораторното оборудване, методиките на изпитване и изискванията на системата по качество;
Възможност за развитие и усъвършенстване в областта на строителните материали

Фирмата предлага периодично повишаване на месечното възнаграждение с оглед на показаните резултати.

При желание за кандидатстване изпратете актуална автобиография.
След разглеждане на кандидатурите, одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю за работа.

23.06.2020 г.

 
 

РЕМОНТ В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА НИСИ

Във връзка с предстоящ ремонт по процедура за финансиране на проекти за подобряване условията на труд НИСИ ЕООД набира оферти за вътрешен ремонт, подобряване на микроклимата на съществуващи работни помещения и подмяна на електро и осветителна инсталация в основната сграда намираща се на адрес: гр. София, бул. Никола Петков № 86

Цялата документация, предварителна количествена сметка, подробно описание на предстоящите строително монтажни работи можете да получите в  института на горепосочения адрес.

Оглед на сградата и работните помещения предвидени за ремонт ще се извършва всеки работен ден от 02.06 до 10.06.2020 г. между 10.00 и 16.00 часа

Срокът за подаване на оферти е до 16.00 часа на 15.07.2020 г. в деловодството на НИСИ.

За допълнителна информация моля да се свържете с нас.

Лице за контакти: Деница Тодорова, моб.тел. 0883323956, имейл: nisi@nisi.bg

01.06.2020 г.

Пишете ни
централен офис
бул. "Никола Петков" 86
гр. София, 1000
България
ул. "Илия Бешков" 1
гр. София, 1000
България
© 2019 nisi.bg | Всички права запазени! Информацията и документите на уебсайта на Научноизследователския строителен институт (НИСИ) са обект
на защита на авторското право и други форми на защита на интелектуалната собственост. В сайта са използвани снимки и илюстрации на НИСИ, "Булфото" и iStock by Getty Images/Guliver Photos.