Научноизследователски
строителен институт

Microscope in microbiology lab with laboratory glassware background for medical research or science development concept.

Научноизледователска и иновационна дейност

„Научноизследователският строителен институт-НИСИ“ ЕООД развива научно-изследователска и иновационна дейност в следните области и направления: 

Строителни материали и продукти:

 • изследване и оценка на показателите им;
 • проектиране и създаване на нови композиционни материали с желани свойства и поведение;
 • модифициране на техническите им параметри и повишаване на дълготрайността им;
 • оценка на дълготрайните ефекти от въздействия и агресии;
 • научно-техническа логистика на дейността на техническите комитети при изготвяне на технически спецификации (стандарти и технически одобрения). 

Строителни конструкции и геотехника:

 • изследване и оценка на носещата способност, коравина, устойчивост, дуктилност и дълготрайност на строителните конструкции;
 • дефиниране на изчислителни схеми и модели на конструкции и земна основа при различни натоварвания и въздействия;
 • оценка на поведението на конструкциите при динамични въздействия – при изпитване на умора и/или сеизмични въздействия;
 • създаване на валидирани методи или процедури за обследване и диагностика на техническото им състояние;
 • конструиране и проектиране на конструкции с уникални по форма и въздействия, включително и прогнозиране на поведението им при отчитане дълготрайните ефекти от поведението на използваните материали, натоварвания и въздействия;
 • създаване и оценка на изчислителни алгоритми и софтуерни продукти;
 • обсервационно изследване на земната основа и геотехнически конструкции;
 • създаване на изчислителни методи и процедури за прогнозиране и оценка на съвместната работа на земна основа и връхната конструкция. 

Строителни технологии:

 • създаване на нови технологии за изграждане на строителни конструкции, производство на материали и изпълнение на строително-монтажни работи;
 • оптимизация на техническите показатели на строителните процеси;
 • създаване на процедури за оценка на условията на труд и ефектите върху околната среда при изграждане и експлоатация на строежите;
 • създаване на технологии и технологично оборудване за вторична обработка на строителни отпадъци и рекултивация на околната среда от отрицателните въздействия от строителната дейност;
 • нови конструктивни и технологични решения за усвояване на подземните пространства на големите градове и непригодни за друга дейност терени (мочурища, сметища, изоставени подземни и открити рудници).

  Строителна физика

 • създаване на нови материали, конструкции и строителни технологии за оценка и защита на хора, животни и растителност от отрицателните въздействия на шум, топлина и влага в резултат на атмосферните въздействия и строителна дейност;
 • създаване на необходимите изолации и защита за повишаване комфорта на обитаване на строежите, икономия на енергия, повишаване дълготрайността на проектния им експлоатационен срок;
 • създаване на методики, процедури, алгоритми и софтуер на продукти за моделиране, изчисление и проектиране на необходимите защити и оценка на ефектите от тях.
Пишете ни
централен офис
бул. "Никола Петков" 86
гр. София, 1000
България
ул. "Илия Бешков" 1
гр. София, 1000
България
© 2019 nisi.bg | Всички права запазени! Информацията и документите на уебсайта на Научноизследователския строителен институт (НИСИ) са обект
на защита на авторското право и други форми на защита на интелектуалната собственост. В сайта са използвани снимки и илюстрации на НИСИ, "Булфото" и iStock by Getty Images/Guliver Photos.