Научноизследователски
строителен институт

Close-up of unrecognizable quality control specialist holding clipboard with blank paper and writing information about production at plant

Оценяване съответствието на строителните продукти

 

„Научноизследователския строителен институт – НИСИ ЕООД“ е нотифициран орган, определен от Европейската комисия за изпълнение на задачи, свързани с оценяване на съответствието на строителни продукти в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011. НИСИ е включен в базата данни на Европейската комисия (NANDO) под идентификационен номер NB 2032.

НИСИ оценява също така съответствието на строителни продукти съгласно националните изисквания съгласно  Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. на МРРБ за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ).

Оценяването на съответствието на строителните продукти по смисъла на посочените по-горе документи означава да се установи и декларира от независим компетентен орган съответствието на продуктите с изисквания, определени в хармонизираните европейски стансарти, национални наредби, стандарти, технически одобрения и нормативни актове за проектиране, изпълнение и контрол на строежите. Процесът включва издаване на сертификати и протоколи за определяне на типа на продукта в зависимост от приложимите европейски или национални изисквания за следните групи строителни продукти

 • цимент
 • строителна вар
 • добавъчни материали за бетони, строителни разтвори и пътища
 • минерални добавки
 • химични добавки
 • влакна за бетони и разтвори
 • продукти за защита и ремонт на бетон
 • битуми
 • асфалтови смеси
 • гипсови продукти
 • предварително изготвени бетонни и стомонобетонни продукти
 • тухли и блокове за зидария
 • строителни разтвори
 • стенни връзки
 • метални профили за конструкции
 • елементи и компоненти за метални сонструкции
 • материали за заваряване
 • лагери за строителни конструкции
 • комплекти неносещи фасадни стени
 • продукти за дървени конструкции
 • самоносещи се комбинирани леки панели
 • панели за облицовка на външни и вътрешни стени
 • окачени тавани
 • продукти за довършителни работи на външни и вътрешни стени и тавани, вкл. пласмасови профили, керамични плочки и др.
 • уплътнители за неконструктивна употреба във фуги в сгради и пешеходни зони
 • покривни покрития
 • покривни прозорци
 • хидроизолационни мушами
 • хидроизолационни продукти в течно състояние
 • подови покрития (настилки, замазки)
 • врати и прозорци
 • окачени фасади
 • продукти за топлоизолация
 • външни топлоизолационни комбинирани системи/комплекти с мазилка (ETICS)
 • строителни лепила
 • продукти за пътна маркировка
 • стълбове за осветление на площи за движение
 • ограничителни системи за пътни превозни средства
 • продукти за канализационни системи
 • шумозащитни съоръжения
 • геопродукти – геосинтетика, геотекстил, георешетки, геомембрани и геомрежи
 • комини, димоотводи и специфични продукти
 • комплекти/системи неносещ оставащ кофраж от кухи блокове или панели от изолационни материали (или комбинация от изолационен материал и други материали) за запълване с обикновен бетони или със стоманобетон
 • предварително изготвени комплекти за къщи с дървена конструкция
 • метални закотвящи устройства (анкери) лек и тежък тип за влагане в бетон
 • метални инжекционни анкери за влагане в зидария
 • пластмасови закотвящи устройства за влагане в бетон и зидария
 • комплекти за предварително напрягане на конструкции след бетониране

В рамките на Регламент (ЕС) № 305/2011 и Разрешение № CPR 11 – NB 2032 / 02.12.2014 г. НИСИ притежава хоризонтална нотификация от Европейската комисия за извършване на изпитване на акустични показатели на строителни продукти по БДС EN ISO 101402-1, БДС EN ISO 101402-3 и БДС EN ISO 354.

В изпълнение на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ) НИСИ има Разрешение № РОССП 07 / 15.09.2016 г. на МРРБ да извършва оценяване на съответствието по национални изисквания на следните групи строителни продукти:

 • бетон
 • цимент със специфични характеристики
 • продукти за бетони и разтвори
 • продукти за строителство на пътища
 • окислени битуми
 • армировка за стоманобетонни конструкции
 • продукти от метал и елементи за метални конструкции
 • предварително изготвени бетонни и стоманобетонни продукти за носещи конструктивни елементи на сгради и съоръжения
 • продукти за зидария
 • продукти от дървесина за конструкции
 • самоносещи се комбинирани леки панели
 • продукти/комплекти за външни стенни облицовки
 • продукти и системи за хидроизолация
 • хидроизолационни покривни комплекти, полагани в течно състояние
 • пластмасови тръбопроводни системи за канализация в сгради и безнапорно подземно отводняване
 • твърди подови покрития
 • интериорни врати
 • продукти за топлоизолация
 • сглобяеми комплекти за топлоизолации на сгради
 • външни топлоизолационни комбинирани системи (ETICS)
 • строителни лепила за конструкции на сгради и съоръжения
 • продукти за хоризонтална пътна маркировка
 • продукти за комини
 • комплекти/системи неносещ оставащ кофраж от кухи блокове или панели от изолационен материал или бетон
 • предварително изготвени комплекти за къщи с дървена конструкция
 • метални и пластмасови закотвящи устройства (анкери) за бетон и зидария
 • комплекти за предварително напрягане на конструкции след бетониране
 • дилатационни фуги за мостове

Издадените от НИСИ сертификати и протоколи от определяне на типа на продуктите се регистрират в съответни регистри, които периодично се обнародват както на сайта на НИСИ, така и на сайта на МРРБ.

Производител, желаещ да получи за произвеждан от него продукт, който попада в обхвата на посочените по-горе групи продукти, сертификат или протокол, подава заявление за оценяване на съответствието, или заявление за определяне на типа, придружено от изискваните в съответното заявление документи.

Производителят или упълномощеният представител може да се обърне към НИСИ за получаване на пълна и компетентна информация относно процедурите и дейностите при оценяване на продуктите.

Подаване на заявление:

Заявлението за оценяване на съответствието, респ. заявлението за определяне на типа на продукта, може да бъде подадено по електронен път, по пощата или на място в НИСИ. С подаването на заявление възложителят приема условията, определени от ЛОС при НИСИ за извършване на процедурата по оценяване на съответствието или изпитване на продукта. Заявлението за сертифициране на строителни продукти можете да изтеглите тук. Заявлението за определяне на типа на продукт можете да изтеглите тук.

 Списък с групи продукти по европейски хармонизирани стандарти

тук можете да изтеглите списъкът с продукти за оценяване на съответствието по европейски хармонизирани стандарти, за които НИСИ е нотифициран от Европейската комисия.

Списък с групи продукти по национални изисквания.

тук можете да изтеглите списъкът за оценяване на съответствието на строителни продукти съгласно националните изисквания, за които НИСИ е оторизиран от МРРБ.

Пишете ни
централен офис
бул. "Никола Петков" 86
гр. София, 1000
България
ул. "Илия Бешков" 1
гр. София, 1000
България
© 2019 nisi.bg | Всички права запазени! Информацията и документите на уебсайта на Научноизследователския строителен институт (НИСИ) са обект
на защита на авторското право и други форми на защита на интелектуалната собственост. В сайта са използвани снимки и илюстрации на НИСИ, "Булфото" и iStock by Getty Images/Guliver Photos.