Научноизследователски
строителен институт

Технически възможности

“Научноизследователският строителен институт – НИСИ” ЕООД е национален изследователски институт със сто и двадесет годишна история (основан през 1899 г.). От 1998 г. функционира като еднолично търговско дружество с принципал МРРБ. Предметът му на дейност включва научноизследователска, иновационна, експертно-консултантска, изпитвателна, сертификационна, проектантска и инженерингова дейност в областта на строителните технологии, материали и продукти, конструкции на сгради и съоръжения (включително и антисеизмичното им осигуряване), земна механика и фундиране, строителна физика, -химия и -изолации, строителни машини, технологично и електрооборудване на строителни производства;
информационно и научно-техническо обслужване на строителни фирми, общинската, държавна и съдебната администрации.

Знакът на Института е защитен със Свидетелство за марка за услуга № 7076 на Патентното ведомство и е добре познат символ за добро качество и професионализъм в строителната практика, не само в страната, но и в повече от 50 страни в света.

НИСИ е единственият специализиран институт в страната, в който се провеждат научни изследвания, свързани с:

  • решаване на теоретични проблеми и иновационни задачи в областта на строителната наука и практика;
  • усъвършенстване на строителните технологии, конструкции и продукти, както и свързаната със строителството техническа нормативна база;
  • разработване на нови технологии и технически решения за проектиране, строителство и поддържане на строежите.

В рамките на НИСИ работят две акредитирани БДС EN ISO/IEC 17025 лаборатории: Изпитвателен център по строителство (ИЦС) и Изпитвателна лаборатория за строителни материали (ИЛСМ). Извършват се изпитвания на строителни продукти, материали и изделия, на строителни конструкции, елементи и детайли на технологично оборудване за клиенти от страната и чужбина.

НИСИ е нотифициран орган на Европейската комисия за изпълнение на задачи, свързани с оценяване на съответствието на строителни продукти в съответствие с изискванията на СЕ Регламент № 305/2011 (Construction Product Regulation – CPR). НИСИ е включен в базата данни на Европейската комисия (NANDO) под идентификационен номер NB 2032.

Въз основа на издаваните документи:
сертификат за постоянство на експлоатационните показатели, сертификат за съответствие на производствения контрол или протокол за опрделяне типа на продукта производителят получава право да издава декларация за експлоатационните показатели и да поставя СЕ-маркировка за съответствие.

От 2003 год. НИСИ развива дейност по оценяване на съответствието на строителни продукти съгласно изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на стоителните продукти (НСИСОССП), а от 2015 г. – съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ). Издаваните от НИСИ ЕООД сертификати за съответствие са основа за изготвяне от производителя на декларация за характеристиките на строителен продукт, удостоверяващ съответствието на произвеждания от него продукт с националните изисквания.

Освен иновационна, изпитвателна, сертификационна и експертно-консултантска дейност, Институтът има дългогодишни традиции в проектирането и инженеринговото изпълнение на редица уникални строежи (сгради и строителни съоръжения) в страната и чужбина.

НИСИ разполага квалифицирани експерти, технически средства и специализирана строителна механизация, които му позволяват в кратки срокове да извърши точна диагностика на сложни строителни проблеми и да предложи инженеринговото им решаване, както при изграждане на нови така и при ремонт, възстановяване и подобряване на експлоатационните качества на съществуващи сгради и съоръжения.

Институтът има опит и възможности за оказване на експертно-техническа помощ на общинската, държавна и съдебна администрации в областта на :

  • подготовка на техническите задания от конкурсни процедури, свързани с възлагане на обществени поръчки и оценка на офертни предложения;
  • изготвяне на технически експертизи и икономически анализи, свързани с инвестиционни намерения и проекти;
  • управление на качеството и защита на обществения интерес при изпълнение на обекти, финансирани от страна на общините и държавната администрация;
  • изграждане на информационна система за мониторинг и ефективно управление на дейностите по техническата паспортизация и поддържане на строежите (сгради и строителни съоръжения).

НИСИ е и професионална школа за следдипломно обучение на строителни инженери и лаборанти в строитерни лаборатории. Водещите специалисти на Института са уважавани консултанти и лектори във Висшите учебни заведения, центрове за обучение и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

Основни принципи в многостранната дейност на Института са обективност и техническа точност на резултатите от провежданите изпитвания и изследвания, безпристрастност и законосъобразност на оценките и издадените технически документи, коректност и недопускане конфликт на интереси с нашите клиенти.

Атестат за нашите технически възможности са множеството изградени строежи, издадените технически документи и сертификати, както и обучените специалисти.

Историческо развитие

Научноизследователски строителен институт (НИСИ) води началото си от 1899г., когато към Министерство на обществените сгради, пътищата и благоустройството се създава „Контролно място” (лаборатория) за изпитване на строителни материали, която отначало извършва главно изпитване на хидравлични свързващи вещества (цимент и хидравлична вар) – внасяни от чужбина, а по-късно и изпитвания на други видове строителни материали.

През 1922г. тази лаборатория е преименувана на „Станция за изпитване на материалите”, под което име съществува до 1947г. (През 1940г. в Станцията работи като техник поетът Н.Й.Вапцаров). В началото на 1948г. Станцията се трансформира в Институт за строителни материали, пътни настилки и земна механика, който в края на същата година е преименуван на Централен изпитвателен институт (ЦИИН) с четири отдела: Строителни материали, Пътни настилки, Земна механика и фундиране и Химически.

В началото на 1954г. (с Постановление на Министерски съвет № 13 от 22.01.1954г.) ЦИИН се обособява като Научноизследователски строителен институт (НИСИ) – един от първите ведомствени научни институти в България. Персоналът му по това време е 62 служители, от тях 2 доценти, 2 старши научни сътрудници и16 научни сътрудници. Директор – основател на ЦИИН и НИСИ е проф. Стоян Колев (основател и на Катедрата по строителни материали в сегашния Университет за архитектура, строителство и геодезия).

През следващите години НИСИ се развива и разширява бързо – набират се и се обучават квалифицирани кадри. Институтът се оборудва с модерна за времето си експериментална техника, построяват се на сегашния му адрес – бул. „Никола Петков” № 86 – подходящи за предназначението му сгради – основна сграда (с лаборатории и кабинети), отделни сгради за изпитване на конструкции, производство на автоклавни бетони, строителна физика (акустични и топлофизични камери), изолации в строителството.

С разрастването на научноизследователската дейност в строителството от НИСИ се отделят и обособяват като самостоятелни институти „Научноизследователски институт по строителни материали (НИИСМ)” – 1963г. и „Научноизследователски институт по икономика, организация и механизация на строителството (НИИОМС)” – 1966г. През 1981г. с РМС № 48 от 23.05.1981г. към НИСИ е присъединен КИПП „Гражданстройпроект” с 5 филиала – в Пловдив, Варна, Русе, Бургас и Стара Загора. Към НИСИ в началото на 1981г. се преместват и няколко секции от бившия НИИОМС, извършващи изследвания в областта на технологията, механизацията, автоматизацията и производствено-техническата база на строителството.

През 1987г. в резултат на реорганизация в отрасъл Строителство към НИСИ остава само филиалът в Русе, а филиалите в Пловдив, Варна, Бургас и Стара Загора преминават към други стопански организации.

От края на 1997г. (със съдебно решение № 1 по фирмено дело № 16717/22.12.1997г.на Софийски градски съд) НИСИ работи като търговско дружество (ЕООД) с принципал Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

От 2018 г. в състава на НИСИ влиза и Научноизследователски институт по строителни материали /НИИСМ/.

Предметът му на дейност включва:
научноизследователска, нормативна, експертно-консултантска, изпитвателна, сертификационна, проектантска, иновационна и инженерингова дейност в областта на строителните технологии, материали и продукти, конструкции на сгради и строителни съоръжения (включително и антисеизмичното им осигуряване), строителна физика, химия и изолации, строителни машини, информационно и научно-техническо обслужване на строителни фирми, общинската, държавна и съдебната администрации.

Пишете ни
централен офис
бул. "Никола Петков" 86
гр. София, 1000
България
ул. "Илия Бешков" 1
гр. София, 1000
България
© 2019 nisi.bg | Всички права запазени! Информацията и документите на уебсайта на Научноизследователския строителен институт (НИСИ) са обект
на защита на авторското право и други форми на защита на интелектуалната собственост. В сайта са използвани снимки и илюстрации на НИСИ, "Булфото" и iStock by Getty Images/Guliver Photos.