Научноизследователски
строителен институт

contract series Stock Image

Издаване на български технически одобрения

Българско техническо одобрение се издава съгласно чл.9, от Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ), обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г. за строителни продукти, които се произвеждат и влагат в строежи на територията на Р.България и:

 • за които не е издадена европейска техническа оценка (ЕТО) и няма хармонизиран европейски стандарт или национален стандарт, с който се въвеждат европейски или международни стандарти или български национален стандарт или които се различават значително от тях;
 • които не са законно пуснати на пазара на други държави-членки на ЕС, Турция и държавите-членки на EFTA.

Българското техническо одобрение се издава при положителна техническа оценка на годността на даден строителен продукт за удовлетворяване на основните изисквания към строежите, в които се влага трайно, в зависимост от неговото предназначение.

НИСИ ЕООД е оторизиран от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) с Разрешение № БТО 01 / 15.09.2016 г. за издаване на български технически одобрения на следните продуктови области съгласно приложение ІV на Регламент (ЕС) № 305/2011:

 • Предварително изготвени бетонни и стоманобетонни продукти от обикновен бетон, от бетон с леки добавъчни материали и от автоклавен газобетон
 • Врати, прозорци и капаци, врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи и свързания с тях обков
 • Мембрани, включително течно полагани, и комплекти за хидроизолация и/или пароизолация
 • Продукти за топлоизолация. Комбинирани изолационни комплекти/системи
 • Лагери за конструкции. Елементи за фуги на конструкции
 • Комини, димоотводи и специфични продукти
 • Гипсови продукти
 • Геотекстил, геомембрани и спомагателни продукти
 • Неносещи стени / облицовки / остъкляване и уплътняване
 • Средства за организация и регулиране на движението. Пътни принадлежности
 • Продукти и елементи от дървесина и съединителни средства за тях
 • Дървесни плочи (панели) и елементи
 • Цимент, строителна вар и други свързващи вещества;
 • Армираща стомана и стомана за предварително напрегнат бетон (и помощни продукти), комплекти за последващо напрягане
 • Зидария и свързани с нея продукти. Блокове за зидария. Строителни разтвори
 • Инженерни продукти за отпадъчни води
 • Подови покрития
 • Продукти за метални конструкции и съединителни средства за тях
 • Облицовка за вътрешни, външни стени и тавани. Комплекти вътрешни преградни стени
 • Покривни покрития, горно осветление, покривни прозорци и спомагателни продукти, покривни комплекти
 • Продукти за строителство на пътища
 • Добавъчни материали
 • Строителни лепила
 • Продукти за бетони и разтвори. Фугиращи разтвори
 • Тръби, резервоари и аксесоари, които не са в контакт с питейна вода
 • Строителни продукти, които са в контакт с питейна вода
 • Уплътнители на фуги
 • Закотвящи устройства
 • Строителни комплекти, компоненти, предварително изготвени елементи

Разработена е и утвърдена от Министъра на РРБ обща процедура за издаване на БТО. Процедурата е обнародвана на сайта на МРРБ (cpcp.mrrb.government.bg) и е задължителна за всички лица, получили разрешение за издаване на БТО за строителни продукти.

Производител, желаещ да получи българско техническо одобрение (БТО) за произвеждан от него продукт подава заявление за издаване на българско техническо одобрение. Заявлението може да бъде подадено по електронен път, по пощата или на място в в НИСИ. С подаването на заявление възложителят приема условията, определени от ЛОС при НИСИ за извършване на процедурата по издаване на българско техническо одобрение. Заявление за издаване на българско техническо одобрение можете да изтеглите тук.

Подробно описание на дейностите при издаване на БТО може да намерите в обнародваната на сайта на МРРБ процедура (cpcp.mrrb.government.bg).

Всички издадени български технически одобрения от НИСИ са регистрирани в регистър, който е обнародван на сайта на НИСИ ЕООД и на сайта на МРРБ.

Регистър на издадените български технически одобрения

Пишете ни
централен офис
бул. "Никола Петков" 86
гр. София, 1000
България
ул. "Илия Бешков" 1
гр. София, 1000
България
© 2019 nisi.bg | Всички права запазени! Информацията и документите на уебсайта на Научноизследователския строителен институт (НИСИ) са обект
на защита на авторското право и други форми на защита на интелектуалната собственост. В сайта са използвани снимки и илюстрации на НИСИ, "Булфото" и iStock by Getty Images/Guliver Photos.