Научноизследователски
строителен институт

Политика за защита на личните данни

“Научноизследователски строителен институт – НИСИ“ ЕООД с адрес на управление 1618 София, бул. Никола Петков № 86 ЕИК 121558493 (наричан по-долу за краткост НИСИ ЕООД) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), по-долу наричан GDPR. Настоящата информация има цел да информира потребителите за всички аспекти на обработката на личните им данни от НИСИ ЕООД и относно правата, които имат във връзка с тази обработка.

Тази политика се прилага за всички клиенти, партньори, външни доставчици и всякакви други лични данни, които Дружеството обработва от различни източници. Всяко нарушение на Общия регламент ще бъде разглеждано като нарушение на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, а в случай че има предположение за извършено престъпление, въпросът ще се предостави за разглеждане в най-къс възможен срок на съответните държавни органи.

Партньори и трети лица, които работят с НИСИ ЕООД, както и които имат или могат да имат достъп до личните данни, ще се очаква да се запознаят, разбират и да се съобразят с тази политика. Никоя трета страна не може да има достъп до лични данни, съхранявани от НИСИ ЕООД, без предварително да е сключила споразумение за поверителност на данните, което налага на третата страна задължения, не по-малко обременяващи от тези, които НИСИ ЕООД е поел, и което дава право на НИСИ ЕООД да извършва проверки на спазването на наложените със споразумението задължения.

Ние гарантираме поверителност на Вашите лични данни.

Ние няма да продаваме Вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.

Обработването на Вашите данни ще се извършва единствено и само доколкото е:

  • необходимо за изпълнение на договор (сключен с Вас или с лице, с което пряко или косвено сте в договорни отношения) или с оглед намерение за сключване на договор;
  • необходимо за спазване на законовите ни задължения (за отчитане на продажби и услуги, изпълнение на данъчни и осигурителни задължения, за спазване на трудовото законодателство и др.п.);
  • необходимо, за да защитим своите легитимни и признати от закона интереси (имущество, репутация, предлагани услуги и др.п.) или
  • се основава на Вашето съгласие.

Винаги и по всяко време Вие имате право да възразите срещу обработване на отнасящи се до Вас лични данни.

  • В такъв случай ние ще прекратим обработването на личните данни, освен ако не съществуват надлежни и ползващи се с предимство законови основания за обработването, или то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
  • Винаги и по всяко време Вие имате право да оттеглите съгласието, което сте ни дали за обработка на Вашите лични данни и ние веднага и безусловно ще преустановим всяко обработване, което е основано единствено на Вашето съгласие.

Винаги и по всяко време, Вие имате право да се свържете с нас, за да установите дали и как обработваме Ваши лични данни, както и какви мерки прилагаме за тяхната защита.

Личните Ви данни се съхраняват за срока на отношенията с Вас и 10 години след прекратяването им, освен ако в приложимото за конкретния случай законодателство е предвид по-дълъг срок. След изтичане на посочените срокове по отношение на всички основания за обработването им, личните данни се унищожават и заличават.

Имате право, ако счетете, че правата Ви относно Вашите лични данни са нарушени, да подадете жалба до нас или направо до надзорния орган: Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

Пишете ни
централен офис
бул. "Никола Петков" 86
гр. София, 1000
България
ул. "Илия Бешков" 1
гр. София, 1000
България
© 2019 nisi.bg | Всички права запазени! Информацията и документите на уебсайта на Научноизследователския строителен институт (НИСИ) са обект
на защита на авторското право и други форми на защита на интелектуалната собственост. В сайта са използвани снимки и илюстрации на НИСИ, "Булфото" и iStock by Getty Images/Guliver Photos.