Научноизследователски
строителен институт

Правила за позоваване на сертификата и използваните знаци

”НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ (Н И С И)” ЕООД
Лице за оценяване съответствието на строителни продукти
ПРАВИЛА за позоваване на сертификата и използване на знаци

  1. Общи положения
    Този документ определя правилата за позоваване на издадените от ЛОС при НИСИ ЕООД сертификати от страна на производителя или неговия упълномощен представител и отговорностите им при използване на маркировката за оценено съответствие и идентификационния/ регистрационния номер на НИСИ ЕООД.
    Правилата са изготвени в съответствие с изискванията на Регламент №305/2011, БДС ЕN ISO/IEC 17065:2012 и БДС ЕN ISO/IEC 17021-1:2014 и се отнасят за правилната употреба на сертификатите и знаците, така че да се получи увереност в пазара и потребителите на оценените продукти за съответствие с критериите, определени в техническите спецификации.

Производителят или неговият упълномощен представител могат да се позовават на издадения сертификат и да поставят СЕ маркировка в декларацията за експлоатационните показатели на продукта, в оферти, брошури, рекламни материали или други средствата за информация, представени на хартиен или електронен носител, в интернет пространството, но само за продуктите, включени в обхвата на сертификата.

Използването на сертификационните документи и знаци не трябва да става по подвеждащ или заблуждаващ начин, който може да доведе до накърняване на доброто име на НИСИ ЕООД и компрометиране на общественото доверие в Института.

Производител, който е сертифициран само за част от произвежданите от него продукти, може да използва сертификационните документи и знаци само при условие, че не се създава объркване за кои продукти е издаден сертификатът.

При временно спиране или прекратяване валидността на сертификата, производителят или неговият упълномощен представител е длъжен преустанови позоваването на сертификата и използване на сертификационния знак във всички средства за информация. В случай на ограничаване на обхвата на издаден сертификат, производителят или неговият упълномощен представител трябва да направи съответни промени във всички документи и средства за информация. Той не трябва да заблуждава, че сертификатът се отнася за продукти извън предоставения обхват.

ЛОС при НИСИ ЕООД извършва непрекъснат контрол за спазване на посочените в настоящия документ правила. Всяко неправилно позоваване на сертификацията или подвеждащо използване на документи и знаци за сертификация се анализира и се изискват от производителя подходящи коригиращи действия. При неизпълнение на съгласуваните предписания се пристъпва към отнемане на сертификата, обявяване на нарушението пред заинтересованите органи, а при необходимост – и до предявяване на съдебни искове.

2. Права и отговорности при оценяване на съответствието по хармонизирани европейски станрдати съгласно Регламент № 305/2011
След успешно преминала процедура за оценяване на строителен продукт спрямо изискванията на хармонизираните европейски стандарти, производителят или неговият упълномощен представител получават сертификат за постоянство на експлоатационните показатели,
сертификат за съответствие на производствения контрол или протокол от изпитване в зависимост от системата за оценяване. Това им дава право да издават декларация за експлотационните показатели и да поставят знакът за съответствие (СЕ маркировка).

Декларацията за експлоатационните показатели трябва да съдържа цялата информация, посочена в приложение ZA на съответния хармонизиран европейски стандарт с посочване на показателите на оценените характеристики. Декларацията трябва да бъде придружена от инструкция и информация за безопасност, изготвени на български език.

Знакът за оценено съответствие (СЕ маркировка) се поставя върху самия продукт, прикрепен към него етикет, опаковката или в придружаващите го документи заедно с идентификационния номер на НИСИ ЕООД от регистъра на ЕК – NB 2032.

Поставените знаци означават, че продуктите са с оценено съответствие с европейските технически спецификации съгласно изискванията на Регламент № 305/2011.

При възникнали проблеми при използване на СЕ маркировката и идентификационния номер на нотифицирания орган, производителят или неговият упълномощен представител е длъжен да уведоми незабавно ЛОС при НИСИ ЕООД.

3. Права и отговорности при оценяване на съответствието с националните изисквания съгласно НУРВСПСРБ
Производител, чийто продукт не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО, оценява произвежданите от него продукти за съответствие с националните изисквания съгласно гл.2 на НУРВСПСРБ. Тогава когато съотвествието на продукта с националните изисквания е оценено от ЛОС при НИСИ, производителят или неговият упълномощен представител получава сертификат за съответствие и издава декларация за характеристиките на строителен продукт.

При оценяване на продуктите спрямо националните изисквания не се допуска поставянето на знака СЕ, тъй като той се отнася само за продукти, оценени по хармонизирани европейски технически спецификации.

Декларацията за характеристиките на строителен продукт се издават по образец (приложение 1 към чл.4, ал.1, т.2 на НУРВСПСРБ). Тя трябва да бъде придружена от инструкция и информация за безопасност на български език.

Пишете ни
централен офис
бул. "Никола Петков" 86
гр. София, 1000
България
ул. "Илия Бешков" 1
гр. София, 1000
България
© 2019 nisi.bg | Всички права запазени! Информацията и документите на уебсайта на Научноизследователския строителен институт (НИСИ) са обект
на защита на авторското право и други форми на защита на интелектуалната собственост. В сайта са използвани снимки и илюстрации на НИСИ, "Булфото" и iStock by Getty Images/Guliver Photos.