Научноизследователски
строителен институт

НИСИ и КСБ можем да инициираме широка обществена дискусия за качеството на строителството

Г-жо Косева, наскоро поехте ръководството на Научноизследователския строителен институт (НИСИ). Разкажете ни малко повече за дейността на Института? Какви са основните приоритети, които си поставяте?

Да, така е. Поех управлението на Научноизследователския строителен институт съвсем отскоро и трябва да призная, че това не беше лесно или импулсивно решение.
Знаех, че ми предстои сериозна и задълбочена работа по приоритизиране и планиране на цялостната дейност, а в изпълнение на Решението за вливане на Научноизследователския институт по строителни материали (НИИСМ) в Научноизследователския строителен институт (НИСИ) – и доста непопулярни мерки по организацията и изграждането на едно единно финансово стабилно и икономически конкурентно дружество.

В тясна връзка и със сериозната подкрепа от страна на ръководството на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) очертахме една реалистична средносрочна програма, в която заложихме конкретни мерки за усъвършенстване на дейността и повишаване на техническите възможности на Института в новите съвременни условия.

Научноизследователският строителен институт е национален изследователски институт със сто и двадесетгодишна история (основан през 1899 г.). Предметът му на дейност включва научноизследователска и иновационна, нормативна, експертно-консултантска, изпитвателна, сертификационна, проектантска дейност в областта на строителните материали, продукти и технологии, конструкции на сгради и строителни съоръжения (включително и антисеизмичното им осигуряване), земна механика и фундиране, строителна физика, химия и изолации, технологично оборудване на строителните производства; информационно и научно-техническо обслужване на строителни фирми, общинската, държавна и съдебната администрация.
Знакът на Института е защитен със Свидетелство за марка за услуга №7076 на Патентното ведомство и е добре познат символ за добро качество и професионализъм в строителната практика не само у нас, но и в повече от 50 страни в света.

В НИСИ работят доказани специалисти, високо ерудирани учени, някои от които с повече от 40 години стаж в Института.За мен е чест, че в екипа ни е един от „пионерите“ в научноизследователската строителна дейност – проф. инж. химик Георги Цветков. Тук следва да отбележа изключителния професионализъм на инж. Виктория Василева – ръководител на звеното ни по сертификация и председател на Асоциацията на лицата за оценяване на съответствието на строителни продукти (АЛОССП). Тя е водещ за страната ни специалист за оценка на съответствието на строителните продукти, влагани в строежите, и сертифицира продукцията на много чужди фирми, стъпили на нашия строителен пазар: от Турция, Италия, Гърция, Северна Македония, Сърбия, Румъния, Албания и др.

Ваши експерти анализират строителния бранш. Какви са тенденциите, които се наблюдават? Кой най-често се обръща към Института?

От нашите услуги се възползват фирми, обслужващи всички нива на строителния бранш – това са производители на строителни материали и конструкции, строителни компании, използващи тези материали, потребители на готовите сгради и съоръжения при необходимост от обследване, експертиза, възстановяване или при възникване на проблеми. Услугите, които предоставя

Научноизследователският строителен институт, както и специалистите, работещи в него, са търсени и разпознаваеми не само в нашата страна, но и във всички балкански и в редица европейски държави, като Италия, Гърция, Кипър, Румъния, Русия, Беларус, Турция, Македония, Сърбия, Албания, Косово. Имаме клиенти също така и от Дания, Германия, Испания, Франция, Япония и др.

Потребителите ни предпочитат като надежден партньор и имат пълно доверие в нашите услуги поради доказания през годините професионализъм, коректност и откритост в отношенията.

В структурата на Научноизследователския строителен институт е Изпитвателният център по строителство с модерни специализирани лаборатории, в които се извършват изпитвания във всички направления на съвременното строителство. Бихте ли разказали за най-интересните му разработки?

В рамките на Научноизследователския строителен институт функционират Изпитвателен център по строителство и Изпитвателна лаборатория за строителни материали, в които се извършват изпитвания във всички основни направления на съвременното строителство: бетон и бетонни продукти, строителни разтвори, добавъчни материали и продукти за бетони и разтвори, хидравлично свързващи вещества, минерални материали и продукти, строителни стомани, продукти за зидария, строителни конструкции на сгради, топло-, звуко- и хидроизолационни продукти, врати и прозорци, продукти за довършителни работи в строителството, строителни почви и земна механика, строителни съоръжения с повишена опасност, тръби и тръбопроводни системи

Двете структури са акредитирани от Българската служба по акредитация съгласно изискванията на европейския стандарт EN ISO/IEC 17025. Освен това нашите лаборатории са нотифицирани от Европейската комисия за провеждане на изпитвания за определяне на типа на строителните продукти в съответствие с изискванията на ЕС Регламент №305/2011. Протоколите, които издаваме, се признават в Европа и в целия свят.

До края на септември предстои откриването на две нови лаборатории в сектор „Строителна химия и изолация“, което ще допринесе за повишаване на качеството на изпитванията и ще утвърди НИСИ като водещ център за компетентност за строителния бранш.

Използвам случая да благодаря за разбирането и подкрепата на министър Петя Аврамова и зам.-министър Николай Нанков, без чиято помощ и съдействие това не би било възможно.
В Изпитвателната лаборатория по строителни материали към НИСИ бе въведено и акредитирано за първи път в страната изпитанието за измерване топлината на хидратация на цимент – по метода на разтваряне – по БДС EN 196 – 8. В момента наш екип под ръководството на инж. Теньо Захариев участва в международни междулабораторни сравнения за допълнителна проверка на пригодност­та на метода и компетентността на персонала. Това дава възможност на производителите на цименти да произвеждат и да сертифицират у нас така наречения нискотермичен цимент, който се използва за изграждането на язовирни стени, основи на масивни сгради, небостъргачи и др. мегаобекти.

Сред интересните ни изследвания са:

✓ Изследване под ръководството на инж. Стефан Кондев и инж. Милена Мидева на звуко- и топлоизолационни характеристики на стенни и покривни топлоизолационни панели на наш дългогодишен клиент.
✓ Измерване и изследване на съществуващо шумово натоварване на терена на отклонението на 3-та метролиния на Софийското метро с ръководител гл. асистент инж. Камелия Глушкова.
✓ Изпитвания за наш клиент от Турция на композитна армировка от полимер и стъклени или базалтови фибри под ръководството на гл. асистент инж. Емил Пенев.
✓ Изпитвания на динамични натоварвания на бетони, вкл. определяния на е-модули, и в изпитванията и окачествяванията на стоманобетонни елементи, подложени на динамични натоварвания; сертификатор на бетонни, скални фракции и др. Издаването на Български технически одобрения (БТО) се извършва от екип с ръководител инж. Ганка Пеева.
✓ Множество технологични разработки за проектиране и полагане на бетонни смеси (напр. кесоните при реконструкцията на пристанище Бургас); експертизи на положен бетон (напр. обследване на бетонната конструкция на стадион „Васил Левски”); експериментални сравнения на изпитванията и характеристиките на бетоните по българските и европейските методи в последните години. Тези изпитвания са под ръководството на инж. Цветана Гюрова – специалист и наш основен водещ оценител на бетоните.

Къде стоят българските строители по отношение на качеството на строителството, изпълнението и на използваните материали?

Една от основните дейности на НИСИ е оценяване на съответствието на строителните продукти с хармонизираните европейски стандарти и с националните изисквания. Притежаваме нотификация от Европейската комисия и всички разрешения от МРРБ за извършването на тези дейности.

Сертификацията и изпитванията, които НИСИ извършва в тази насока, обхващат широк спектър от продукти и характеристики, влияещи на основните изисквания към строежите от гледна точка на безопасност и в изпълнение на изискванията на европейския Регламент №305/2011 за определяне на хармонизирани условия за предлагането на строителни продукти на европейския пазар. Ние непрекъснато разширяваме обхвата си на сертификация и изпитвания съобразно техническите ни възможности и компетентност на персонала.

В НИСИ не правим никакви компромиси с качеството при извършваните проверки и издаване на сертификати на строителните фирми. Известни сме в строителния бранш с нашата взискателност и безкомпромисност. За съжаление не всички организации, извършващи оценяване на строителните продукти, са на такова ниво. Това води до влагане в строежите понякога и на строителни продукти, които не покриват всички изисквания.

С цел повишаване на контрола на строителните дейности започнахме серия от работни срещи с ръководството на ДНСК за по-тясно взаимодействие между двете институции.

Кои са най-важните проекти, по които работи секторът за изследователска и иновативна дейност в НИСИ? Стигат ли Вашите разработки до реалния бизнес и как могат да му бъдат от полза?

В НИСИ работят висококвалифицирани специалисти – професори, доктори на техническите науки, строителни инженери, инженер-химици, които могат да решават теоретични проблеми и иновационни задачи в областта на строителната наука и практика, усъвършенстване на строителните технологии, конструкции и продукти, както и свързаната със строителството техническа нормативна база, разработване на нови технологии и технически решения за проектиране, строителство и поддържане на строежите. За съжаление строителният бизнес в България не е склонен да отделя бюджет за решаване на теоретични проблеми и иновационни задачи. Разчита се на утвърдени в световната практика технологии и продукти.

Едно от направленията в Института, свързано с иновационните продукти и технологии, е издаването на български технически одобрения като положителна техническа оценка на годността на даден иновационен строителен продукт за удовлетворяване на основните изисквания към строежите, в които се влага трайно, в зависимост от предназначението му. Българските технически одобрения се разработват въз основа на проучвания, изпитвания и оценка на годността на строителните продукти за използването им по предназначение съобразно съответните основни изисквания към строежите, определени в нормативните актове. Институтът е издал десетки технически одобрения както на български производители, така и на чуждестранни такива, които искат да се утвърдят на родния строителен пазар със своите нови продукти.

Анализирате ли законодателството в строителния сектор? Какво според Вас трябва да се промени, за да стане по-ефективен строително-инвестиционният процес?

Нашите специалисти участват в работните групи, които изготвят и актуализират нормативната база в областта на строителството. С активното участие на представители на НИСИ са разработени националните изисквания към строителни продукти, за които няма хармонизирани европейски стандарти и които са обнародвани чрез заповеди на министъра на регионалното развитие и благоустройството в Държавен вестник и са публикувани на електронната страница на министерството.

В момента се преработва Наредба №РД-02-20-1 за условията и реда на влагане на строителни продукти в строежите на Р. България отново с активното участие на наши представители.

Нормативната уредба в областта на строителството се актуализира непрекъснато в съответствие с европейските регламенти и националните ни условия и приоритети. За да се повиши ефективността в цялостния строително-инвестиционен процес, би следвало да се завиши контролът на всички нива както на органите, които разрешават пускането на строителните продукти на пазара, така – и най-вече – контролът на строежите. В много случаи документите, които се приемат при актуването на строежите, не отговарят на изискванията на съвременните регламенти и наредби, т.е. трябва да се повишава компетентността и взискателността на строителния надзор.

Как Институтът работи с Камарата на строителите? Какви са сферите, в които ще развивате сътрудничеството с КСБ и предвиждате ли провеждане на среща с ръководството за набелязване на общи инициативи?

Като пряк участник, така да се каже, в най-новата история на КСБ изпитвам уважение и респект към колегите, които през последните 10 – 15 години положиха изключителни усилия да я превърнат в най-голямата и авторитетна браншова организация с широка мрежа от регионални структури.

КСБ има своето водещо място в строителната индустрия на България.

Помня как през 2006 г. се подготви и внесе в Народното събрание Законът за Камарата на строителите. А през 2007 г. благодарение на изключителните усилия на инж. Симеон Пешов организирахме Учредителното събрание на КСБ. И трябва да отбележа, че за тези години КСБ постигна сериозни резултати по отношение на повишаване на отговорността на строителя за качественото изпълнение на строителството в България.

Може би затова моята първа работна среща като управител на НИСИ бе именно с изп. директор на КСБ инж. Мирослав Мазнев. Набелязахме серия общи инициативи. През септември ни предстои и подписване на Меморандум за сътрудничество между КСБ и НИСИ.

Очаквам на предстоящите срещи на КСБ да презентираме възможностите на НИСИ като важен фактор в строителния процес.

Един от най-сериозните проблеми в бранша е свързан с липсата на кадри. В Института е заложено обучението на бъдещи кадри. Как го реализирате? На какво учите младите специалисти?

През годините от НИСИ са излезли много специалисти във всички области на строителството. Редица преподаватели във висшите строителни университети и БАН (професори, доценти, асистенти) са започнали своята кариера в Института.

Почти нямам случай при среща с ръководители на строителни компании или с представители на научните среди в бранша, които да не са пряко или косвено свързани с НИСИ. И те се гордеят с този факт, разказват интересни случки и събития. Това не само ме радва, но улеснява в голяма степен моята работа. Сега в навечерието на честването на 120-годишнината от създаването на НИСИ, се опитваме да издирим кадри и специалисти от различните етапи от историята на Института.

За съжаление ние също страдаме от недостиг на квалифицирани кадри. Нуждаем се от млади специалисти, които имат интерес към научноизследователската, изпитвателната и сертификационната дейност, за да могат утвърдените кадри на НИСИ да предадат своя опит и знание и в бъдеще Институтът да затвърди и разшири своите позиции в строителния бранш.

Къде виждате мястото и ролята на в. „Строител“ за популяризиране на разработките, дейностите на НИСИ, които да бъдат от полза за бранша? Нашите абонати са всички строителни фирми, вписани в ЦПРС.

Като издание на КСБ ролята на в. „Строител” е ключова както за информираността и популяризирането на положителните практики в строителния бранш, така и в търсене на решения за проблемите.

Бих казала, че рубриките и интервютата, както и новините и новостите в бранша са изключително полезни и са разработени разбираемо, аналитично и вярно.

Изхождайки от възможностите за влиянието на вестника, както и ролята му за формиране на общественото мнение при обществен проблем бих предложила сътрудничество по една наболяла в момента тема – ремонтите.

Обществото ни е чувствително по въпроса за некачественото строителство и честите ремонти. Гражданственост придоби фразата „ремонт на ремонта“.

И тук бих искала да инициирам заедно с екипа на НИСИ една широка обществена дискусия, да ангажираме и провокираме обществото за участие по темата за качеството на строителство у нас.

Не намирам за редно да се хулят строителни компании. Следва да се изгради цялостна работеща система на реален контрол върху целия строителен процес и най-вече издаването на сертификати и БТО и резултати от изпитвания на строителни материали, строителни продукти и изделия. Нека да бъде ясно къде и как, в кои лаборатории и чрез какви методи са проведени съответните изпитвания, чий подпис удостоверява съответния протокол или сертификат. Да се персонализира отговорността на всеки един участник в цялостния строителен цикъл – от проектирането през възлагането, през влагането на строителните продукти, строителството и приемането на обекта. Само тогава ще имаме ясна представа и пълна прозрачност на целия строителен цикъл и пълна персонална отговорност на всеки един от нас.

Поемате ръководството на НИСИ в юбилейна година – Институтът става на 120 години. Как ще отбележите тази впечатляваща годишнина?

Това е една забележителна годишнина! Колко държавни предприятия са се развивали и надхвърлили столетна възраст!

А в НИСИ ние се чувстваме млади, амбициозни, енергични и готови за предизвикателствата, които ни предстоят.

още новини

Пишете ни
централен офис
бул. "Никола Петков" 86
гр. София, 1000
България
ул. "Илия Бешков" 1
гр. София, 1000
България
© 2019 nisi.bg | Всички права запазени! Информацията и документите на уебсайта на Научноизследователския строителен институт (НИСИ) са обект
на защита на авторското право и други форми на защита на интелектуалната собственост. В сайта са използвани снимки и илюстрации на НИСИ, "Булфото" и iStock by Getty Images/Guliver Photos.