Научноизследователски
строителен институт

Мая Косева: Не правим компромиси с качеството при проверки

- Научноизследователският строителен институт навършва 120 г. от създаването си. Какво има в архивите от този период, г-жо Косева?

- Тази година е юбилейна за Научноизследователския строителен институт. През 1899 г. се създава Постоянна комисия към тогавашното Министерство на обществените сгради, пътища и благоустройство със задача да контролира качеството на внасяните от чужбина строителни материали.

През 1954 г. се обособява НИСИ - един от първите научни институти в България. Той е оборудван с най-модерната за времето си експериментална техника, изграждат се лаборатории.

От 1997 г. НИСИ се преобразува в търговско дружество с принципал Министерството на регионалното развитие и благоустройството, а през 2018 г. в НИСИ се влива Научноизследователският институт по строителни материали (НИИСМ).

- Кои са основните дейности, с които се занимава НИСИ?

- Предметът му на дейност включва научноизследователска и иновационна, експертно-консултантска, изпитвателна, сертификационна, проектантска дейност.

- В България има и други лаборатории за изпитване на строителни материали, по какво се отличава вашата?

- В страната има акредитирани немалко лаборатории и ние работим в условията на сериозна, често пъти нелоялна конкуренция. В същото време не бива да забравяме, че именно принципите на пазарната конкуренция са в основата на всяко развитие. С много от лабораториите работим в партньорство, обменяме информация и професионален опит. В тясна връзка сме с колегите от Института за пътища и мостове към АПИ, с Научноизследователския център “Безопасни пътища” към УАСГ и др.

- Отговарят ли строителните материали, влагани в България, на нормативните изисквания?

- Годишно в нашите лаборатории се извършват над 50  000 изпитвания на строителни материали. По наша преценка като цяло те отговарят на нормативните изисквания.

В момента работим по изпитване и проверка на материали за новоизграждащ се пътен участък по Черноморието с възложител МРРБ. Това показва засиления контрол на държавата по отношение на новостроящите се пътища.

Ние сме нотифициран орган от ЕК за сертификация на строителни продукти по хармонизирани европейски стандарти, оторизиран орган за оценяване на съответствието на строителни продукти и издаване на български технически одобрения за съответствие с националните изисквания.

Сътрудниците на института са признати експерти на национално и европейско ниво. И в момента наш екип с д-р инж. Виктория Василева е в Северна Македония за провеждане на надзорна проверка за поддържане на издадени от НИСИ европейски сертификати на химични добавки за бетони и продукти за ремонт и възстановяване на стоманобетонни конструкции, произвеждани в една от проспериращите фирми в страната, а екип с гл. ас. инж. Ганка Пеева извършва надзор на производствения контрол на комплекти окачени тавани във фирма в Турция.

- Кои са най-драстичните отклонения от нормите, които сте установявали?

- Нерядко се случва част от пробите да показват стойности, близки и дори по-ниски от минимално изискуемите по техническа спецификация на продукта и съществено отличаващи се от тези в декларациите, издавани от производителя.

Принципите на акредитацията не ни позволяват публично оповестяване или информиране и сезиране на контролни органи и институции.

Препоръчваме при строежите с големи инвестиции, особено с държавно и общинско участие, строители или инвеститори да извършват изпитвания на проби от продуктите преди влагането им. Това ще даде възможност да се установи доколко те отговарят на изискванията, на техническите спецификации.

Така ще се предотврати в голяма степен некачественото строителство с последващи огромни ресурси за възстановяване, укрепване и ремонти.

- Дайте примери за нарушения, които срещате.

- В НИСИ не правим компромиси с качеството при извършваните проверки и издаване на сертификати на строителните фирми. За съжаление, не всички организации, извършващи оценяване на строителните продукти, са на такова ниво. Това води до влагане в строежите понякога и на продукти, които не покриват всички изисквания.

Активно участваме с наши експерти при обсъждане на нормативната уредба в строителния бранш и подкрепяме предложените изменения в ЗУТ фирми за строителен надзор да не могат да сключват договори за изпитване в лаборатория на строителя или свързани с него лица, когато упражняват строителен надзор на строеж, изпълняван от същия строител.

Разбира се че с това няма да се решат всички проблеми, но е стъпка напред, която ще даде възможност да се оптимизира контролът върху строителния процес и да дисциплинира участниците в него.

И тъй като сме в навечерието на професионалния празник на строителя, бих искала да поздравим нашите колеги строители и да си пожелаем свети Димитър да ни пази и закриля! Нека си припомним думите на Колю Фичето: “Не градете дувари, дето да ви разделят! А мостове да ви събират!”.

още новини

Пишете ни
централен офис
бул. "Никола Петков" 86
гр. София, 1000
България
ул. "Илия Бешков" 1
гр. София, 1000
България
© 2019 nisi.bg | Всички права запазени! Информацията и документите на уебсайта на Научноизследователския строителен институт (НИСИ) са обект
на защита на авторското право и други форми на защита на интелектуалната собственост. В сайта са използвани снимки и илюстрации на НИСИ, "Булфото" и iStock by Getty Images/Guliver Photos.